Reglement For Næstved Modeljernbaneklub

 

§1                Klubbens Navn er Næstved Modeljernbaneklub NMJK. Hjemsted er Næstved

 

§2                Klubbens formål er at fremme interessen for jernbaner. Desuden er Formålet at opbygge et modeljernbaneanlæg i størelse H0.

 

§3                Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, formand, kasserer, sekretær og to menige medlemmer. Bestyrelsen vælges efter følgende regler: formand på lige årstal, kasserer på ulige årstal, og vælges for to år ad gangen, øvrige for et år af gangen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. Bestyrelsesmøde afholdes såfremt blot et medlem ønsker dette. Dersom antallet af medlemmer af bestyrelsen er på mindre end tre, som følge af afgang indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben. Klubben tegnes over for tredje mand af et flertal af bestyrelsen, dog altid med enten formand eller kasserer.

 

§4                Der kan optages både aktive og passive medlemmer. Som passive medlemmer kan optages firmaer og enkeltpersoner. Passive medlemmer har ingen stemmeret.

 

§5                Indmeldelse kan ske til et af klubbens bestyrelsesmedlemmer. Medlemskabet er først gyldigt når kontingent er betalt.

 

§6                Udmeldelse kan ske til månedens udgang ved henvendelse til klubbens kasserer. Al forfaldet kontingent skal være indbetalt, inden udmeldelse kan ske. Indbetalt kontingent godtgøres ikke.

 

§7                Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem, når det skønnes, at vedkommende modarbejder klubbens formål og virksomhed, eller undlader at betale kontingent inden for en periode af tre måneder. Den ekskluderede kan, såfremt vedkommende anser eksklusionen for uberettiget, inden for en frist af en måned fra det tidspunkt, meddelelsen om eksklusionen er tilsendt denne, ved henvendelse til bestyrelsen begære spørgsmålet om eksklusionen forelagt den ordinære generalforsamling til afgørelse. Bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger med hensyn til eksklusionen kan ikke indbringes for nogen domstol.

 

§8                Kontingentets størrelse fastlægges på den ordinære generalforsamling og betales forud 1/11 – 31/10. Bestyrelsen kan i hvert tilfælde tage bestemmelser om nedsættelse af kontingent for juniormedlemmer under seksten år.

 

§9                Generalforsamlingen er den højeste besluttende myndighed i alle anliggender. På generalforsamlingen fastsættes klubbens regler, og kun den kan give, fortolke, forandre eller ophæve klubbens love. Generalforsamlingen afholdes én gang årligt i november måned og skal indvarsles med skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel.

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1.                                Valg af dirigent.

2.                                Formandens beretning.

3.                                Kassererens beretning underskrevet af bestyrelse og revisor.

4.                                Indkomne forslag.

5.                                Fastsættelse af kontingent.

6.                                Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.                                Valg af revisor.

8.                                Eventuelt, herunder kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer har ikke stemmeret ved beslutningen om godkendelsen af formandens og kassererens beretning. Beslutninger vedrørende ændringer i klubbens love kan kun træffes ved en stemmeflerhed på mindst 2/3 af de tilstedeværende aktive medlemmer. Kan den stemmeflerhed ikke opnås indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal er gældende.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst 3 aktive medlemmer ønsker det. Afstemning om eksklusion foretages altid skriftlig. Afstemning på fuldmagt kan godkendes, dog kun en fuldmagt pr. medlem. Fuldmagt kan også overgives til dirigenten på et bestemt emne.

 

§10           Ekstraordinær generalforsamling, der skal indvarsles som under §9, kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter opfordring af mindst ¼ af de aktive medlemmer. Indvarslingen skal finde sted senest 14 dage efter, at formanden her modtaget opfordring herom.

 

§11           Klubben kan opløses ved en generalforsamling med stemmer herfor fra 2/3 af klubbens aktive medlemmer Forinden afstemningen finder sted, tages bestemmelse om, på hvilken måde bestyrelsen bør afhænde klubbens eventuelle formue. Formuen skal anvendes til velgørende formål og eller til fordel for andre modeljernbaneklubber. Regnskabet skal ved en eventuel opløsning af klubben tilstilles hvert medlem skriftligt. Protokollen afleveres til lokalhistorisk arkiv.

 

§12           Bestyrelsen modtager ingen godtgørelser for udgifter til dennes møder, transport o.l.

 

§13           Materiel fremstillet for klubbens midler eller gaver givet til klubben, tilhører til enhver tid klubben.

Sporfond finansieres ved andelsbeviser.

Materiel kan udlånes til klubben, dog kun mod kvittering.

 

 

                                                      Næstved, den 11. november 1981

                                                      Næstved Modeljernbaneklub