Referat fra den ordinære generalforsamling den 31. oktober 1983

 

Til dirigent valgtes Hans Jørgen Thomsen

 

Formand Flemming Meisner fraværende, lovligt

Torben Bejerholm fungerede der for som formand og aflagde beretning som indeholdt:

Det bliver ikke nogen omfattende beretning, da undertegnede kun har fungeret godt 2 måneder.

Vi fik dog stablet et program på benene for efteråret, det kunne måske godt have været mere fantasifuldt, da der til dato ikke har været noget overvældende fremmøde. Gode mødeaftener med film eller lign. Har tidligere haft større tilslutning. Årsag efterlyses, samtidig efterlyses ideer fra medlemmerne, da det ikke er bestyrelsen, der skal bestemme, hvilke aktiviteter der skal være i klubben. Anlægget, som klubben byggede i foråret og forsommeren, kom med nogen forsinkelse op at stå på Sparresholm, men har desværre ikke givet udbytte i forhold til investeringen. Efter en revision i denne vinter, mener vi, at den kommende sæson vil indhente noget af det forsømte. Der er sikkert nogen der har hørt noget om et lokale i KFUM-Jernbanegade. Vi må nok konstatere, at dette ikke er realisabelt, da det indebærer et kontingent på kr. 12-1300 pr, år, så der er foreløbigt lagt til side. I lokale-regi er der dog sket noget m.h.t. Næstved kommune, idet der ved et medlems mellemkomst er sat noget gang i sagerne, så vi må nu afvente i spænding, til der foreligger et svar. Det er sikkert sivet ud (en glædelig nyhed), at vores formand vender tilbage til klubarbejdet, og der er truffet aftale om møde mellem Flemming Meisner og Torben Bejerholm efter generalforsamlingen, så Flemming bliver ført ajour med klubbens nuværende status.

Formandens beretning blev godkendt.

 

Kassereren var fraværende på grund af sygdom, og på hans vegne forelagde Nina Pindstrup regnskabet, som godkendtes med den bemærkning at der fremtidig bør skelnes mellem klubbens aktiver og passiver.

 

Alle forslag under punkt 4 vedtoges uden større debat.

                 Claus ønskede oprettelse en sporfond (at man binder visse midler til dette).

H. N. J. rettelse til § 12. Alt arbejde for foreningen er ulønnet. Der kan således ikke udbetales nogen form for honorar til bestyrelsesmedlemmer, ligesom disse selv afholder alle udgifter til bestyrelsesmøder, herunder transport, fortæring m.v.

Og fra bestyrelsen

Tilføjelse til § 2. Endvidere vil klubben gennem en handelsafdeling, forsøge at skaffe medlemmerne de ting, som ikke eller meget vanskeligt lader sig skaffe på det danske marked, evt. i samarbejde med andre H0-klubber.

§ 3. tilføj. Handelsafdelingen drives til dagligt af klubbens kasserer, med hjælp af et af generalforsamlingen valgt medlem. (f.eks. 2. suppleant).

§ 7. tilføj. Ved henvendelse til bestyrelsen begære spørgsmålet om eksklusion forelagt den ordinære – eller en ekstraordinær generalforsamling til afgørelse.

§ 8. rettelse. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling, for det kommende år 1/11 – 31/10. Betaling for gyldigt medlemskab skal ske 2 måneder efter forfald (senest). Resten OK.

§ 9. rettelse. En gang årligt i oktober måned. Valg af 2 suppleanter.

§ 13. tredje linie slettes.

 

Kontingentet blev vedtaget som forslået:

                 400 kr. årligt for aktive.

                 100 kr. årligt for passive og juniormedlemmer.

Således at dette opkræves i to rater til forfald 1/11 og 1/5, og sidste frist for indbetaling er to måneder efter forfaldsdag.

 

Til bestyrelsen blev valgt følgende:

                 Formanden                 Flemming Meisner                       ikke på valg.

                 Kasserer                     Hans Nygård Jensen                    Genvalg.

Sekretær                     Steffen Dresler                             Genvalg.

Bestyrelsesmedlem     Hans Jørgen Thomsen                                  Nyvalg.

Bestyrelsesmedlem     Sven Kindt                                                    Nyvalg.

Suppleant                   Claus Jensen                                Genvalg.

Suppleant                   Henrik Struve                              Nyvalg.

Det henstilles fra generalforsamlingen, at suppleanterne så vidt muligt deltager i bestyrelsesmøderne.

 

Som revisor blev valgt:

                 Olav Køhler og Jens Præstholm.