Bestyrelsesmøde den 16 / 12 1985

tilstede var: Flemming Meisner, Hans Nygaard Jensen, Hans Jørgen Thomsen, Steffen Dresler, Claus Jensen,

Sven Kindt, og Henrik Struve. 

Mødet startede kl. 19:00 og sluttede kl. 00:30.

 

 

1.     Kantineregnskab:

Hans redegjorde for kaffekassens regnskab. Dette udviste et pænt overskud.

 

2.     Materielregnskab:

Der forelå et regnskab, hvoraf det fremgik, at der var små 100,- kr. til materialer. Til anlægget var der forbrugt ca. 700,- kr.

 

3.     Klubbens kassebeholdning:

 

4.     Medlemsrestance:

Hans oplyste, at 1 medlem var i restance. Denne ville få tilsendt en rykker.

 

5.     Indkøb af elværktøj:

Flemming fremsatte et forslag om, at der indkøbes elværktøj til klubben. Dette skulle bestå af en boremaskine og en stiksav.

Det blev besluttet, at indkøbe en elboremaskine. Vedr. stiksaven, kom HJT med et tilbud om, at han ville lade sin stiksav ligge i klublokalet til fri afbenyttelse for klubben. Han ville dog hente den, når han selv havde brug for den.

 

6.     Tidsskrifter:

Der blev diskuteret hvilke tidsskrifter klubben skal holde. SD ville undersøge, om han via Lokomotivet kunne fremskaffe de tidsskrifter klubben ville holde. Dette pkt. vil således blive klarlagt senere.

 

7.     Sparresholmanlægget:

Her blev Sparresholmanlægget diskuteret. Flemming mente, at anlægget skulle forblive, idet Jens Præstholm havde tilbudt, at sørge for anlæggets drift den kommende sommer.

Dette kunne den øvrige bestyrelse ikke give ham medhold i, idet anlægget kræver større istandsættelse for at kunne overholde klubbens standard. De timer der skulle bruges på istandsættelse samt pasning kunne bedre anvendes i klublokalet.

 

8.     Eventuelt:

Under evt. blev der bl.a. Fra HNJ fremsat et forslag om at sænke priserne på øl og vand, samt ændre betalingen for kaffen. Dette gav en mindre diskussion og forslaget blev ikke vedtaget. Det var den øvriges bestyrelses mening, at det overskud der frembringes kommer klubben til gode. Jo større overskud, jo bedre. Endvidere blev der af SK fremsat et forslag om, at medlemmer der var pensionister emmer var uden indtægt skulle betale mindre kontingent: Dette var der blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer stemning for. Det vil blive fremsat en kommende generalforsamling.

Hs fremlagde et forslag til revision af klubbens love. Dette blev dog kort skitseret op. Det blev besluttet, at gennemgå lovene på bestyrelsesmøde i det nye år.

 

Flemming gav under mødet udtryk for, at 1985 blev det største fremgangsår for klubben.