Bestyrelsesmøde den 24 / 10 1985

Mødet afholdtes i klublokalet på Uglebroskolen

tilstede var: Flemming Meisner, Sven Kindt, Hans Nygaard Jensen og Henrik Struve. 

Steffen Dresler og Hans Jørgen Thomsen forhindret grundet arbejde.

 

Hans redegjorde for klubbens regnskab, idet han havde fået en difference på 68,- kr. Hans havde haft svært ved at overskue det grundet de nye betalingssystemer for kontingent.

Det blev herfor vedtaget, at fremtidige indbetalinger skal ske på postgiro - eller kontant til kassereren.

Det blev ligeledes vedtaget, at man ikke kan undlade at indbetale sit kontingent og så sige at man vil være passivt medlem.

Det må være logik, at man ikke kan blive passivt medlem med tilbagevirkende kraft.

Det har vist sig at nogle medlemmer trækker sig, når det skyldige kontingent skalindbetales.

Med hensyn til kaffekassen blev det bestemt, at kafferegnskabet skal føres særskilt, men indgå i det årlige regnskab. Der skal fremover ligge 50,- kr. i byttepenge.

 

Med hensyn til brugen af lokalet bestemtes det, at der skal laves en vagtordning blandt dem, der har udleveret nøgler.

Vedkommende skal fungere som en slags vagthavende, som har til formål, at låse op, sælge øl – vand samt aflåse. Han skal ligeledes sørge for, at lokalet forlades i opryddet stand. (opholdslokalet).

 

Det blev bestemt, at indkøb foretaget af klubben skal dokumenteres ved bilag, således at man til enhver tid kan se hvad klubben har købt.

 

Vedr. Sparresholmanlægget blev det bestemt, at anlægget skal hjemtages. Der skal dog først findes en transportmulighed, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt, at få anlægget transporteret. FM vil sende et brev til Garth Grüner.

 

Det blev besluttet at klubaftener fremover starter kl. 19:00, da vi ellers forbruger for meget tid. Det skal jo være muligt, at få nået noget på en aften. Det blev ligeledes besluttet, at når bygningen af klubanlægget påbegyndes, udvides klubaftenerne med en aften, nemlig torsdag.

 

Det blev vedtaget, at de enkelte arbejdsopgaver vedr. anlægget uddelegeres til enkelt personer. Aage blev foreslået til at stå for bordopbygningen.

                 Følgende opgaver blev uddelegeret.

                 Huse – veje – landskab      HS

                 Spor – brunering af disse – lægning samt ballast    HT

                 Elektronik    Jan Truelsen  m.fl.

 

Mødet sluttede kl. 21:50.

 

Tilføjelse til ovenstående

 

Det blev vedtaget at bruge et beløb til trykning af et klubmærke.

Mærket udføres som selvklæbende etiket. Det er meningen, at mærket skal sælges til medlemmerne samt bruges til medlemsorientering samt forsendelser ur af huset.

 

Medlemsorientering fortsætter men vil fremover blive på 4 sider.

 

Det blev aftalt, at der holdes bestyrelsesmøde hver anden måned, som minimum.

 

Der bliver indført ny registrering af medlemmerne så det af medlemsnummer fremgår, om medlemmet er aktivt, passivt eller junior.