Ekstraordinær generalforsamling den 24. Februar 1986

Mødet startede kl. 19:00 i klubbens i lokale på Uglebroskolen.

Der var 11 medlemmer.

 

Generalforsamlingen var indkaldt med nedenstående dagsorden.

 

1.     Valg af dirigent.

2.     Vedtagelse af reviderede og nye love.

3.     Eventuelt.

 

Mødet startede med, at bestyrelsen foreslog Aage Kragerup valgt som dirigent.

Han blev enstemmigt valgt.

 

Formand Flemming Meisner redegjorde kort, hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Herefter omdelte Henrik et arbejdsudkast til de nye love og gennemgik disse.

Lovene blev vedtaget enstemmigt med få ændringer, i det der i § 8 blev foretaget en mindre ændring.

 

Under pkt. eventuelt havde formanden nogle punkter.

Anlægshøjden på klubanlægget blev diskuteret, idet han fandt, at anlæggets 0 skulle ændres fra 130 cm. Over gulv til 120 cm. Over gulv. Dette med baggrund i, at anlægget ellers ville blive alt for højt.

Der var flere forslag og meninger herom. Der var dog stemning for at anlægshøjden skulle være 120 cm. Over gulv

 

Med hensyn til Sparresholmanlægget blev det diskuteret under hvilke former vi skulle nedtage anlægget.

Nogle gav udtryk for, at anlægget skulle adskilles, mens andre mente, at anlægget skulle hjemtages i hel tilstand og opstilles i klublokalet.

Henrik ville undersøge muligheden for, at låne en lastbil til hjemtransporten. Der blev ikke vedtaget hvornår vi skulle hjemtage anlægget, men det ligger fast, at det skal hjem inden 15. Marts.

 

Kaffepriserne blev diskuteret. Flemming foreslog, at man fremover betaler 2,- kr. pr. kop kaffe uanset antallet, da der er sket en kraftig stigning i kaffepriserne.

 

Hans Nygaard Jensen redegjorde kort for klubbens økonomi, hvilket bliver fremlagt i medlemsorientering nr. 2

Mødet sluttede kl. 09:00