Generalforsamling den 27. Oktober 1986

 

Generalforsamlingen afholdtes i klublokalet, Uglebroskolen.

Af bestyrelsen var mødt: Flemming Meisner, Hans Nygaard Jensen, Henrik Struve, Claus Jensen, Sven Kindt,

Medens Steffen Dresler og Hans Jørgen Thomsen var fraværende.

 

 

1.     Valg af dirigent:

Olav Køhler valgtes enstemmigt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.     Formandens Beretning:

Flemming fortalte kort om anlægget samt julearrangementet sidste år der blev en succes. Der blev i året udarbejdet en sporplan som der kan arbejdes efter, men der vil nok blive er par ændringer hen ad vejen.

Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Februar hvor klubbens lovsæt blev revideret. Vi fik Sparresholm anlægget hjem. Dette havde udvist en dårlig økonomi, men klubben havde da fået en god aktivitet, samt nogle erfaringer. Der blev forsøgt at afholde et par udflugter, men dette havde ikke fundet gehør blandt medlemmerne, hvorfor de blev aflyst.

Det kunne konstateres at medlemstallet var dalet, hvilket nok skyldes, at der bliver gjort for lidt for de nye medlemmer. Klubben vil dog gøre en indsats for at få nogle flere medlemmer.

FM opfordrede medlemmerne til at bidrage med stof til ”Særtoget”

FM konkluderede, at klubben havde haft et godt år

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

3.     Kassererens beretning:

Hans Nygaard oplyste at der var en difference på 20,03 kr. hvilket må siges er acceptabelt.

Regnskabet fremlagdes revideret og ingen anledning til bemærkninger.

HNJ bad om lov til at udtræde af bestyrelsen som kasserer. Dette blev bevilliget HNJ begrunder det med at han er påbegyndt uddannelse og derfor ikke kan afse den tid, der skal bruges i arbejdet som kasserer.

Aage Kragerup over tager kasserer posten pr 1 / 11 – 86 og indtræder samtidig i bestyrelsen.

Regnskabet blev godkendt.

 

4.     Indkomne forslag:

Bestyrelsen fremsatte 2 ændringsforslag til klubbens love, nemlig:

 

§ 4 ændres til.

Som medlemmer kan optages seniormedlemmer fra 16 år, samt juniormedlemmer fra 14 år. Bestyrelsen kan dog dispensere fra alderen. Antallet af juniormedlemmer kan højst udgøre 15. Som passive medlemmer kan optages personer / firmaer. Passive medlemmer har ingen stemmeret, ligesom de ikke har lov til at deltage aktivt i bygningen og driften af klubanlægget.

 

§ 8 ændres til.

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling for det kommende år med virkning fra den 1 / 11 – 31 / 10. Kontingentet for juniorer skal til enhver tid udgøre en tredjedel af det for seniorer fastsatte kontingent.

Bestyrelsen kan fastsætte lavere kontingent for medlemmer der ikke har arbejdsindtægt, eller er på pension eller efterløn. Kontingentet skal indbetales til kassereren eller via bank, sparrekasse eller postgiro. Dette skal dog meddeles til kassereren.

 

De af bestyrelsen fremsatte lovforslag blev enstemmigt vedtaget. Sekretæren vil snarrest udfærdige et lovsæt. Revideret udgave.

Der var ikke indkommet flere forslag.

 

5.     Fastsættelse af kontingent:

Der var enighed om, at kontingentet på 60,- kr. for aktive fortsætter..

 

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Meisner blev genvalgt som formand.

Den øvrige bestyrelse blev ligeledes genvalgt.

 

7.     Valg af revisor:

Olav Køhler blev genvalgt som revisor.

 

8.     Valg af suppleanter:

Suppleanterne Claus og Sven Kindt blev genvalgt.

 

9.     Eventuelt:

Olav Køhler forespurgte om der ikke kunne indkøbes måleinstrumenter. Dette fandt forsamlingen relevant. Det blev dog påpeget at der ikke skal investeres i værktøj, der kun kan bruges ved opbygningen af anlægget, men at det værktøj der skal indkøbes, kan bruges, når anlægget står færdigt.

Der blev diskuteret hvad vi skulle gøre for ar få flere medlemmer i klubben. Der kan udgives en folder samt fremstille plakater.

Årsagen til det faldende medlemstal blev også diskuteret. Der blev sat spørgsmål til om vi tager godt nok imod nye medlemmer. De føler sig måske uden for. Vi bør alle gøre en større indsats for at få nye med i fællesskabet.

For juniorer gælder det, om der laves noget målrettet aktivitet for dem, således at de kommer med i arbejdet på klubanlægget.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21:35 i det han takkede for god ro og orden.