Bestyrelsesmøde torsdag den 10 / 4 1986

Mødet blev afholdt i klubbens lokale på Uglebroskolen og følgende bestyrelsesmedlemmer var til stede:

Flemming Meisner, Hans Jørgen Thomsen, Sven Kindt og Henrik Struve. 

 

Der var fremlagt følgende dagsorden:

 

1.     Referat fra sidste møde:

HS Fremlagde referatet fra sidste bestyrelsesmøde, samt fra den ekstraordinære generalforsamling.

 

2.     Klubbens økonomi:

I Hans Nygaard Jensens fravær fremlagde FM klubbens økonomi. Det fremgik, den kontante beholdning pr. d.d. var på 472,50 kr., indestående på Giro 89,27 kr., indestående på konto i Bikuben, 7876,15 kr.

Klubbens samlede pengebeholdning udgør 8437,92 kr.

Der fremlagdes regnskab for Sparresholmanlægget. Af der fremgår det, at vi har haft udgifter 6757,35 kr. og indtægter på 2770,- kr., hvilket giver et underskud på 3987,35 kr.

Der var enighed i bestyrelsen om, at selvom der har været underskud, har anlægget haft en positiv virkning, i det der trods alt var en del aktivitet i klubben under opbygningen, ligesom vi jo stadig har anlægget.

 

3.     Juniorer – skal vi have flere? - stemmeret:

Der var enstemmighed i bestyrelsen om, at vi ikke skal gøre noget større arbejde for at få flere juniorer ind i klubben. Hvis der kommer nogen vil de selvfølgelig blive optaget som medlemmer. Man vil fremover lade juniorerne være med i opbygningen af klubanlægget.

Det blev dog besluttet, at afholde et møde med klubbens juniorer med hensyn til, hvad de kunne tænke sig, samt hvad der skal gøres ved M-anlægget.

Juniorer skal ikke have stemmeret før det fyldte 16. år.

 

4.     Sommerferie:

Det blev besluttet, at klubben officielt holder sommerferie fra og med den 21 / 6 – 11 / 8. De medlemmer der evt. måtte have lyst til at arbejde i klubben i sommerferieperioden kan dog gøre dette efter aftale med en af dem der har nøgle.

 

5.     Sæsonafslutning juniorer / seniorer:

Det blev besluttet, at der søges afholdt en afslutning hvor vi alle med veterantog kører til Skælskør. Dette skalforegå først i Juni måned. FM vil undersøge vedr. kørsel mv.

Der søges afholdt en arbejdsfrokost for klubbens seniorer. Den 16. Eller den 23 / 6.

 

6.     Klubbens 5 års fødselsdag:

Vedr. klubbens fødselsdag den 11. November blev det besluttet, at klubben afholder en reception, hvor vi indbyder gæster med tilknytning til klubben samt folk fra kommunen og skolen. Bestyrelsen vil senere arbejde med et udkast til afholdelse af receptionen. Da det kræver en større planlægning.

 

7.     Anlægget:

A.    Hvad skal elektricificeres:

Det blev besluttet, at strækningen fra Helsingør – Næstved, der bliver dobbeltsporet, skal elektricificeres. Dette vil koste ca. 2500,- kr. beregnet fra udkørselssignal til indkørselssignal.

B.    Helsingør udskiftes med Rødby:

Stationsbygningen i Helsingør bibeholdes. Begrundelsen herfor er, at stationsbygningen i sig selv er en smuk bygning. Forslaget om ændring var begrundet i, at vi på anlægget ikke har en moderne stationsbygning. En moderne bygning f.eks. remise kan jo opføres på en af stationerne.

C.   Næstved Station evt. ny sporplan:

Det blev besluttet, at gøre sporplanen på Næstved Station mere moderne, i det man slipper for 2 diamanter. Disse er vanskelige at bygge, ligesom de kan give problemer ved kørsel.

Det blev ligeledes bestemt, at slagelsesporet føres ud i kurven, hvor det så tilsluttes stikspor ind til større industrier, der tænkes placeret der. Det giver et bedre godsunderlag for Næstved samt giver noget mere at se til på Næstved Station.

D.   Tegning af private firmaer – evt. pris:

Der blev fremlagt et forslag om, at vi skal ”sælge” bygninger til firmaer i Næstved. Det er så meningen, at firmaerne betaler et engangsbeløb og deres bygning bliver så placeret på vores anlæg.

Der var en del skepsis over for dette forslag, i det man bliver tvunget til at opstille bygninger på anlægget, der måske ikke passer ind i anlæggets helhed. Det blev besluttet, at tage spørgsmålet op på et senere tidspunkt.

 

8.     Besøg i Brøndby MJ-klub:

Vedr. besøg i Brøndby MJ-klub blev dette udsat til efteråret, i det der ikke havde været nogen reaktioner på turen.

 

9.     Eventuelt:

Der var ikke nogen af bestyrelsesmedlemmerne der havde noget under punktet.

 

Mødet sluttede kl. 21:30.