Bestyrelsesmøde den 20 / 1 1986

tilstede var: Flemming Meisner, Hans Nygaard Jensen, Steffen Dresler, Sven Kindt, Hans Jørgen Thomsen og Henrik Struve. 

Mødet startede kl. 20:00 og sluttede kl. 21:30.

 

Mødet blev afholdt på en klubaften. Der var fremlagt følgende dagsorden:

 

1.     Referat fra sidste bestyrelsesmøde:

HS redegjorde for referatet for sidste bestyrelsesmøde.

Referatet blev oplæst. Dette var der igen kommentarer til.

 

2.     Klubbens økonomi:

Her redegjorde HNJ kort for klubbens økonomi. Han oplyste, at der på klubbens postgiro, bankkonti var et indestående på ca. 9000,- kr., hvilket vi jo kan være tilfredse med.

 

3.     Gennemgang af nye love:

HS fremlagde et nyt sæt love for NMJK. Nogle af §§’erne var nye, mens de øvrige var rettet, afkortet eller tilføjet nyt. Der blev fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer fremsat enkelte tilføjelser og rettelser til det indgivne forslag og der blev lavet et godt lovudkast for klubben. Årsagen til at lovene skulle revideres var, at der var nogle huller, således at de kunne udnyttes / misbruges. Der vil på senere tidspunkt blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

 

4.     Junior kontingent:

Der blev diskuteret juniorkontingent. Bestyrelsen blev enige om, at den vil fastholde et kontingent på 100,- kr. indtil den næste generalforsamling.

 

5.     Anlægget:

Her blev bygningen af anlægget diskuteret. Der var forskellige opfattelser af, hvordan byggeriet skal fortsættes. Det blev besluttet, at dele sporplanen op i sektioner og give disse numre. Banen vil da blive udbygget efter inddelingen af disse. Det blev besluttet, at Præstø opbygges som sektion 1 og Bandholm som nr. 2. Landskabsarealet på modsatte side af Præstø opbygges som nr. 4 og Vordingborg og videre mod Næstved som nr. 5.

Denne fremgangsmåde blev besluttet, da vi vil undgå, at arbejdet går i stå på grund af grupperne står i vejen for hinanden, ligesom der er taget hensyn til pladsen, hvor der skal saves, skrues på mv.

Endvidere blev det besluttet, at bestyrelsen fører et nøje regnskab med hvad der forbruges at penge til indkøb til de enkelte dele af anlægget, så vi ikke pludseligt står med en masse materialer der ikke kan udnyttes, fordi vi ikke er med i opbygningen. Dette var der enighed om i den samlede bestyrelse.

 

6.     Eventuelt:

Vedr. Sparresholmanlægget har FM fremsendt et brev til Garth Grüner hvori hen bekendtgør, at klubben agter at hjemtage anlægget, samt takker for et godt samarbejde.

Der er svaret, at anlægget helst skal afhentes senest i marts måned.

Der var enighed i bestyrelsen om, at prioritere dette højt, således at anlægget bliver hjemtaget inden det nævnte tidspunkt.