Bestyrelsesmøde den 2 / 10 1986

Bestyrelsesmødet blev afholdt på Uglebroskolen i klublokalet.

Tilstede var: Sven Kindt, Flemming Meisner, Henrik Struve og Hans Jørgen Thomsen.

Der var afbud fra Hans Nygaard Jensen, Steffen var ikke mødt ligesom Claus ikke var mødt.. 

 

Mødet havde følgende dagsorden:

 

1.     Referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Referat fra sidste møde blev godkendt.

 

2.     Indkaldelse til ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen afholdes den 29 / 19 – 86 kl. 19:30.

Bestyrelsen enedes om at fremsætte 2 ændringsforslag til klubbens love, nemlig § 4. Som medlemmer kan optages seniormedlemmer fra 16 år, samt juniormedlemmer fra 14 år. Bestyrelsen kan dog dispensere fra alderen. Antallet af juniormedlemmer kan højst udgøre 15. Som passive medlemmer kan optages personer / firmaer. Passive medlemmer har ingen stemmeret, ligesom de ikke har lov til at deltage aktivt i bygningen og driften af klubanlægget.

§ 8 Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling for det kommende år med virkning fra den 1 / 11 – 31 / 10. Kontingentet for juniorer skal til enhver tid udgøre en tredjedel af det for seniorer fastsatte kontingent. Resten af §‘en er uændret.

Indkaldelsen udsendes så den er medlemmerne i hænde senest den 6 / 10 – 86 jfr. Lovene.

 

3.     Fødselsdagen – indbydelseskort m.m.:

Her blev fødselsdagen drøftet. Det blev besluttet at klubben giver et traktement i form af sandwich, hvidvin og kaffe.

HS laver indbydelseskort som skilte der viser vej til klublokalet.

Det blev besluttet at Præstøbanen – Bandholm indvies kl. 15:00.

Endvidere blev det drøftet hvem der skal inviteres.

 

4.     Eventuelt:

Der blev drøftet løst og fast.

Bl.a. at bestyrelsesmøder fremover afholdes i andet lokale når de afholdes på klubaftener.

 

Mødet sluttede kl. 22:00.