Generalforsamling den 29. Oktober 1986

 

Generalforsamlingen afholdtes i klublokalet, Uglebroskolen.
 
1.  1.   Valg af dirigent:
Jens Præstholm blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 
2.  2.   Formandens Beretning:
 
Formanden aflagde sin beretning som var ganske kort. Han nævnte de arrangementer klubben havde afholdt i det forløbne år bl.a. klubbens 5 års fødselsdag, hvor der kom for få gæster, idet Slagelseklubben også havde fødselsdag. Juleafslutningen der som sædvanligt godt besøgt. Afslutningen i forbindelse med sommerferien var derimod ikke så godt besøgt. Klubben afholdte den 30. april en ekstraordinær generalforsamling grundet, at vi havde fået en del juniormedlemmer, der kort og godt ødelagde vores ting. Kontingentet blev hævet for juniorer og det gav den ønskede effekt.
Klubben deltog i Sæson Start med en fotomontage, samt afholdelse af åbent hus. Der blev ikke vist særlig stor interesse for klubben, i det der var få besøgende, samt få efterfølgende henvendelser.
FM bød dog 3 nye medlemmer velkommen.
Han beklagede at vores tidsskrift ”Særtoget” ikke udkommer mere, dette på bestyrelsens vegne. FM håbede dog at ”Særtoget” vil udkomme igen
Der blev rettet en tak til Robert Fischer, der har givet klubben tilsagn om at se en video, som han har optaget.
Endvidere takkede formanden Hans Jørgen Thomsen og Steffen Dresler der udtræder af bestyrelsen.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
 
3.  3.   Kassererens beretning:
Kassereren fremlagde regnskabet og redegjorde for klubbens økonomi. Grundet tidspres havde Aage Kragerup nået at få regnskabet revideret og det blev besluttet, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabets godkendelse er eneste punkt.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes før julefrokosten i december måned.
Regnskabet blev derfor ikke godkendt.
Aage oplyste at kaffekassen havde givet ca. 1.400,- kr. i overskud, hvilket svarer til en fortjeneste på 31% og der var enighed om at beløbet var tilfredsstillende. Når regnskabet er vedtaget vil der trykt og udsendt til medlemmerne.
 
4.  4.   Indkomne forslag:
Under pkt. 4 havde Lars Myhre indsendt et forslag om at kontingentet for medlemmer fra 16 – 18 skal udgøre 30,- kr. pr. måned.
Forslaget blev begrundet med, at man ikke burde sætte kontingentet op fordi der fandtes nogle useriøse medlemmer, men derimod smide de pågældende ud.
Forslaget blev vedtaget.
 
Bestyrelsens forslag om ændring af §§’erne 4 og 8 blev vedtaget.
Der vil blive trykt nye love med de vedtagende ændringer.
 
5.  5.   Fastsættelse af kontingent:
Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på 60,- kr. for aktive.
 
6.  6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 
        Følgende medlemmer blev valgt.
        Til kasserer Aage Kragerup.
        Til Bestyrelsen Jan Truelsen.
        Til Bestyrelsen Svend Kindt.
        Til bestyrelsen Henrik Struve.
 
7.     Valg af revisor:
       
        Olav Køhler blev genvalgt som revisor.
 
8.     Valg af suppleanter:
       
        Som Suppleanter til bestyrelsen valgtes Per Larsen og Jens Præstholm.
 
9.     Eventuelt:
Under eventuelt fortalte FM om det brandsyn der har været på skolen. De ting brandvæsenet havde krævet rettet er blevet det. Vi får en spand med låg til tømning af askebægre.
Sekretæren blev pålagt at fremsende skrivelse til skolens ledelse samt fremsende en kopi til visebrandinspektøren.
I øvrigt blev det indskærpet at der foretages oprydning i klublokalet.
Jens Præstholm ønskede at byggeaftenerne blev mere effektive, dvs. at man sætter sig nogle mål og arbejder efter dem.
Når der indkøbes effekter til klubben skal der laves en aftale med Aage Kragerup.
Jan Truelsen var utilfreds med at klublokalet ikke var tilgængeligt på klubaftener kl. 19:00. Dette tog bestyrelsen til efterretning.
Vedr. julefrokost nævnte FM at Slagelseekspressen var interesseret i at deltage. Dette vil bestyrelsen tale om.
 
Mødet sluttede kl. 21:05.