Referat af bestyrelsesmøde d. 4. 9. 1991


1.  Referat fra sidste møde
Intet.
 
2. Klubbens økonomi.
Kassebeholdning: kr. 109
Bankbeholdning: kr. 3.102
Girobeholdning: kr. 339
Jubilæumskonto: kr. 3.339

3. Indkommen post.
Slagelse Ekspressen ønsker at besøge klubben. Henrik skriver tilbage, at de er velkomne efter jubilæet.

4. Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
På generalforsamlingen redegør Per for den periode, han var formand.
Kontingentet foreslås uændret.
Aage ønsker at fratræde kassererjobbet. Bestyrelsen foreslår John som kasserer, Dan som bestyrelsesmedlem og Michael
som suppleant.
Flemmings beslutning foreligger ikke på nuværende tidspunkt, men hvis han går foreslås Søren som medlem i bestyrelsen.
Olav foreslås som revisor.
Generalforsamling afholdes mandag d. 28. 10. kl. 19.30

5. Vagtordning for oplåsning af klublokalet.
De nuværende bestyrelsesmedlemmer forsøger at være i lokalet senest kl. 19.15 på klubaftener.
Efter generalforsamlingen får hvert bestyrelsesmedlem ansvaret for oplukning af lokalet i en måned.

6. Biblioteket. eventuelt udnævnelse af ny bibliotekar.
Der foreslås Hans Nygård som bibliotekar.

7. Opbevaring af klubbens materiel.
Materiellet bliver mishandlet i skufferne. Henrik undersøger muligheden for en anden indretning af skufferne og finder et egnet materiale.

8. Oprydning i klublokalet. Herunder medlemmernes materiel der efterlades på anlægget.
Oprydning mandag. d. 9. 9.

9. Plan for hvad der skal laves inden jubilæet.
Inden jubilæet skal opholdsrummet males. Der mangler tapet et par steder.
Sofaerne sættes fast. Lyset skal fungere i alle lamper.
Skælskør gøres så færdigt som muligt. Det samme gælder indkørslen til Helsingør.
Dan opbygger køkkenbord og -skabe samt bøjler til TV'et.

10. Eventuelt.
Ingen punktet.