åØåReferat af generalforsamling i NMJK 28.10.1991

Der blev afholdt ordinær generalforsamling mandag den 28. oktober 1991, med dagsorden ifølge lovene:

 

1.     Valg af dirigent.

Svend Kindt blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og gav derefter ordet til formanden.

 

 

2.     Formandens beretning.

 

Henrik Struve oplæste først den tidligere formand Per Larsens beretning for hans periode (frem til 12 / 8 – 91):

Per konstaterede, at der er blevet færre aktive, men antallet af passive er steget. Han kunne heller ikke komme udenom at aktiviteten i klubben har været dalende, men dette havde ikke berørt den høje standard på anlægget.

Desuden er klublokalet blevet mere hyggeligt, selv om der stadig mangler oprydning på bordene samt at få fjernet ikke klubmateriel fra sporene efter brug. Med hensyn til klubbens materiel bør der laves en ny ordning da dette lever en kummerlig tilværelse.

Klubben har haft mange udadvendte aktiviteter i årets løb, og dette synes han vi skulle fortsætte med. Til sidst ville han gerne takke medlemmerne for den tid han havde været formand for klubben.

 

Henrik Struve fortsatte selv herefter:

Med hensyn til anlægget skal der laves klare retningslinier for udbygningen, således at flere medlemmer kan komme til, samt holde klubbens udadvendte aktiviteter på det nuværende niveau, så der på den måde kan blive bygget noget mere.

Men ellers er det 10 års jubilæet som står for døren, hvor vi kan være meget stolte over vores anlæg og fremvise 60 % færdigt anlæg af høj kvalitet.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

 

 

3.     Kassererens beretning

Den afgående kasserer (Aage Kragerup) fremlagde regnskabet, og måtte konstaterede at der var et underskud. Dette skyldes manglende sponsor tilskud samt indkøb af materiel. Ellers var regnskabet det samme som sidste år. Han takkede for den gode tid i klubben.

 

Kassererens beretning blev godkendt.

 

 

4.     Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag.

Ingen.

 

 

 

5.     Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Aktive kr.: 70,- pr. måned.

Passive kr.: 120,- pr. år.

 

Kontingent blev godkendt.

 

 

6.     Valg af bestyrelse:

Næstformand:                    Flemming Meisner                       Ønskede ikke genvalg.

Kasserer:                            Aage Kragerup                            Ønskede ikke genvalg.

Formanden takkede dem begge for deres indsats, for han kunne med god samvittighed sige at det blandt andet var deres fortjeneste at klubben kunne fejre sin 10 års fødselsdag.

 

Formand:                           Henrik Struve                              Ikke på valg.

Sekretær:                            Carsten Lundsteen                       På genvalg.

Medlem:                             John Østergaard                          På genvalg.

Tidl. Suppleant                  Dan Rasmussen                           På genvalg.

Ny:                                     Søren Christoffersen                    På valg.

Kassereren meddelte at Søren Christoffersen, havde ønsket at blive passivt medlem, og kan derfor ikke vælges. Da der derved manglede en og at Michael Neergaard var opstillede som suppleant, og var villig til valg, blev følgende valgt:

Ny Næstformand:              Dan Rasmussen.

Ny Kasserer:                      John Østergaard.

Ny sekretær:                      Michael Neergaard.

Nyt bestyrelses medlem:    Carsten Lundsten.

 

 

7.     Valg af suppleant.

I stedet for Michael Neergaard blev Hans Nygård Jensen foreslået, og da han var villig til dette, blev han valgt.

 

 

8.     Valg af revisor

Olav Køhler var på genvalg, og blev valgt.

 

 

9.     Eventuelt.

Hans Nygård Jensen: Ønskede ikke at være bibliotekar alene. Formanden: Tager dette op på næste bestyrelsesmøde, men det er klart at det skulle være enkelt at administrere samt krævede selvdisciplin.

 

Dan Rasmussen: Julefrokost?.: Den 6. december kl. 19:00.

 

Dan Rasmussen: Udadvendte aktiviteter: S-togsledelsen prøver til februar.

 

Flemming Meisner: Klubbens materiel burde sælges til klubbens medlemmer så det ikke går i forfald. Godkendelsesudvalget for materiel var løbet ud i sand(spor)et. Formanden: Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Henrik Struve: vedrørende jubilæet den 9 / 11. Fremlagde aktiviteter for oprydning, opstilling af materiel, indbydelser er udsendt af Michael Neergaard.

 

Michael Neergaard: Vedrørende køreplansaftener. Der vil ikke laves en ny inkl. Vordingborg hvis der ikke er nogen interesse for at køre. Michael Neergaard samt Hans Nygård Jensen er kommet langt men er stoppet. Henrik Struve med flere. Ønsker det, men skal kun varer 2 timer afgangen dvs. køreplan delt op i 2 dele.

 

 

Da der ikke var mere under eventuelt, afsluttede Svend Kindt med at takke for god ro og orden.