Referat fra ordinær generalforsamling 

 

Der blev afholdt ordinær generalforsamling mandag den 26. Oktober 1992, med dagsorden i følge lovene.

 

1. Valg af dirigent:

Svend Kindt blev valgt  som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og gav  derefter ordet til formanden.

 

2. Formandens beretning:

Fungerende formand Dan Rasmussen:

Formanden takkede Henrik Struve for hans indsats, i det at han var den direkte årsag til at der nu er sat skub i klubben. Vinteren gik ellers stille og roligt, næsten i dvale, som måske kan henføres til at "de gamle" ikke kom. Det blev derfor besluttet at starte op med byggemøder. Dette viste sig at være en god ide, som nu vil blive gentaget ca. 3 - 4 måned.

I april måned fik NMJK tilbud om at vise et udstillings anlæg i Storcenteret. Det blev besluttet at det ville vi godt, hvis NMJK's standard kunne laves inden for den korte tidsramme. Dette lykkedes takket være René, Robert, Torben, Steffen mfl., samt tal til Thomas & Michael som stod der ude hele ugen.

Pris 4000,-. Der var for dyrt. Til det efterfølgende åbent hus arrangement, blev der inviteret ca. 30 mennesker, som havde vist sig meget interesseret for NMJK. Af disse er der nu kommet 3 aktive. Udstillingsanlægget HAR dog styrket klubben idet, der er skabt et godt sammenhold og virkelig sat skub i klubben.

Den herved øgede aktivitet har dog skabt lavvande i kassen, og der skal nu passes mere på udgifterne. Alle indkøb skal derfor først godkendes af formanden eller kassereren.

Kaffekassen har heller ikke haft det for godt - BETAL SÅ.

NMJK kan trygt gå fremtiden i møde, der er sat et passende antal aktiviteter i gang, som vil blive koordineret på de nye byggemøder. Lokomotiver vil blive efterset af Svend.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Kassererens beretning:

John Østergaard fremlagde regnskabet, og måtte konstatere at der var et underskud. Dette skyldtes at der har været et tab på salg af øl og vand. Men et tilsvarende mindre indkøb af materiel har opvejet dette tab. Ellers var regnskabet det samme som sidste år.

Kassererens beretning blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag: 

Der blev fremsat to alternativer vedrørende standardisering af koblinger. GADI koblinger kontra kommende ROCO universal koblinger.

Efter megen snak frem og tilbage, blev det besluttet at der skulle indkøbes 10 sæt af hver slags. Efter en demonstration på en særlig koblings-klubaften, kunne bestyrelsen beslutte hvilken som er den bedste.

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslog andring i kontingentet som har været uændret i 3 år.

Efter megen diskussion kom det til en skriftlig afstemning. Resultatet blev: Ja til den foreslået ændring.

Aktive kr.:    80,- pr. måned,  Studerende kr.:    40,- pr. måned,  Passive kr.:    12,- pr. måned.

 

6. Valg af bestyrelse:

(Kasserer:            John Østergaard            var ikke på valg)

Formand:

Næstformand:     Dan Rasmussen              på valg

Sekretær:            Michael Neergaard          på valg

Medlem:              Hans Nygård Jensen       på valg

Aage Kragerup var opstillet som formand, og blev valgt.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen samt nye, blev skrevet op, og derefter skriftlig afstemning blev følgende valgt:

Ny Næstformand:   Dan Rasmussen.            Tappernøje.

Ny Sekretær:          Søren Christoffersen.     Klippinge.

Ny best.medl.:        René Bergholz.              Vordingborg.

 

7. Valg af suppleant: 

De resterende på listen af bestyrelsen samt nye blev skrevet op, og efter skriftlig afstemning blev følgende:

Carsten Lundsteen    Genvalgt. 

 

8. Valg af revisor: 

Olav Køhler var på genvalg, og blev valgt.

 

9. Eventuelt:

Michael:  Fratræder posten som redaktør på SÆRTOGET.

Steffen:  Alt materiel skal være stillet på plads, så det er muligt at bygge på ikke køreplans aften.

Henrik:  Medlemmers materiel bør låses inde på eget ansvar.

Dan:  Julefrokosten ar den 4 / 12.

Da der ikke var mere under eventuelt, afsluttede Svend Kindt med at takke for god ro og orden.