Referat fra klubbens ordinære generalforsamling 

 

Den ordinære generalforsamling blev afholdt mandag den 25. Oktober 1993, med dagsorden i følge lovene.

 

1. Valg af dirigent:

Til dirigent blev valgt Rasmus Rohde. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og gav i følge dagsordenen ordet til formanden.

 

2. Formandens beretning:

Formanden Aage Kragerup  fortalte, at på trods af diverse ændringer på anlægget, bl.a. fældning af "den store skov" og den ny linieføring fra Præstø til Vordingborg, stadig er fremgang at spore. Et skulderklap til vores høje standard er de mange besøg fra andre klubber, der kommer for at "spionere / fotografere".

Biblioteket er stadig vores smertensbarn, og det trænger til en gennemgribende oprydning, inden en ny bibliotekar kan tiltræde.

Der er for dårligt, at folk ikke overholder udlånsfristen på de 14 dage, og endnu værre er det, at det udlånte ikke bliver noteret på de hvide kort, så man kan se hvor de udlånte ting er henne i verden.

Opgaver fremover er der heldigvis mange af.

Materiellet skal have standard koblinger og patineres, der skal laves køreplaner, og byggemøder skal afholdes. Udadtil skal vi også besøge andre klubber.

Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde samt de gode ideer i årets løb, og i et "ps." tak til alle de passive, der er en uvurderlig støtte for klubbens arbejde.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Kassererens beretning:

Kasserer John Østergaard redegjorde for regnskabet, som han havde opstillet overskueligt på et bilag, så alle kunne følge med. Der var igen i år et mindre underskud, men det er til at leve med.

Der blev stillet spørgsmål om husleje af lokalet, hvor til der blev svaret, at fra 1/8-1993 skal der betales 3000,-kr om året, som opkræves kvartalsvis.

Kassererens beretning blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag: 

Da der ikke var nogle indkomne forslag, blev dette punkt hurtigt overstået.

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent på 80,- kr. for de aktive, og 12,- kr. for passive..

Forslaget blev vedtaget

 

6. Valg af bestyrelse:

Formand:             Aage Kragerup               ikke på valg

Kasserer:             John Østergaard              på valg

Medlem:              Dan Rasmussen              på valg

Medlem:              Søren Christoffersen       på valg

Medlem:              Renè Bergholz                på valg

Alle blev genvalgt og bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde.

 

7. Valg af suppleant: 

Da Carsten Lundsteen, ikke ønskede genvalg skulle der findes to nye suppleanter, bestyrelsen havde foreslået Frits Sørensen og Rasmus Rohde. De blev begge valgt

 

8. Valg af revisor: 

Olav Køhler var på genvalg, og blev genvalgt.

 

9. Eventuelt:

Et anonymt forslag, fremlagt af René, lød på at lave "Storstrømsbroen" på strækningen syd for Vordingborg. men da broen i skala 1/87 vil blive ca. 40 meter lang, blev man enige om, at det ikke var så smart.

Dan:  Der er for dårligt at bøger og blade tilsyneladende bare forsvinder fra biblioteket, bl.a. Lokomotivet og MJ-bladet.

Dan:  Hvis man låner værktøj med hjem bedes man venligst skrive en seddel.

Dan:  Udstillingsanlægget nedlægges.

Frits:  Bedre info til nye medlemmer, bl.a. love og regler for biblioteket.

Rasmus:  Skabe med lås til medlemmernes materiel. Evt. at der bliver opsat et antal skabe, hvorefter det enkelte medlem købe eller leje en sektion. (vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde).

Rasmus:  Afholdelse af et seminar om sikringsanlæg (både i model og i skala 1/1).

Rasmus:  Besøg hos Albertslund modeljernbaneklub torsdag den 18/11, alternativt torsdag den 25/11. (Se opslag).

Dan:  Julefrokost. Da der ikke kunne opnås enighed op datoen, bliver den fastlagt på næste bestyrelsesmøde.

Da der ikke var mere under eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden, og afsluttede derefter generalforsamlingen.