Referat fra klubbens ordinære generalforsamling 

 

Den ordinære generalforsamling blev afholdt mandag den 23. Oktober, med dagsorden i følge lovene.

 

1. Valg af dirigent:

Til dirigent blev valgt Aleks Jensen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og gav i følge dagsordenen ordet til formanden.

 

2. Formandens beretning:

Formanden Dan Rasmussen kom ind på en del punkter, hvor han startede med at det har været et stille år der har været præget af mange renoveringsarbejder, og det har desværre gået lidt ud over nybygninger. Han syntes heller ikke at vores byggemøder havde haft den rette effekt. Køreaftenerne skal fremover prioriteres højt og det beklages at der har været nogle afbrydelser p.g.a. elarbejder.

Klubbens materiel er for nylig blevet kraftigt forøget da vi har fået en stor gave fra Flemming Meisner. Al vores materiel er desuden ved at blive registreret på EDB samt alle skufferne er blevet delt op med æsker til vogne og lign. det skulle fremover værre nemmere at holde orden og vedligeholde.

Biblioteket: Alex gør et godt stykke arbejde som vi alle skal være glade for så hjælp til med at sætte bøger og lign. på plads. Videobiblioteket som kun var en prøve er kommet for at blive.

Udflugter: I foråret var vi på besøg hos Brøndby Ekspressen og her i efteråret var vi jo i Jylland. Og det har vist sig at det er fint med en tur henholdsvis forår og efterår.

Filmaftener er der også en af henholdsvis forår og efterår, og næste er for øvrigt den 20. november.

Vedr. fremtiden er der kommet forslag om at vi lægger alle spor på resten af anlægget, samt at der bliver bygget en masse midlertidige huse så vi lettere kan planlægge udformningen af resten af anlægger.

Formanden sluttede med at takke John for hans store arbejdsindsats i hans tid som kasserer, og takkede endvidere for det gode klima vi har i klubben.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Kassererens beretning:

Kasserer John Østergaard redegjorde for regnskabet, som han havde opstillet overskueligt på et bilag, så alle kunne følge med.

John takkede for godt samarbejde og ønskede den nye kasserer held og lykke.

Kassererens beretning blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag: 

Ingen forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent.

Forslaget blev vedtaget

 

6. Valg af bestyrelse:

Formand: Dan Rasmussen ikke på valg.

Kasserer: John Østergaard ønskede ikke genvalg        Ny kasserer Olav Køhler.

Medlem: Renè Bergholz blev genvalgt

Medlem: Søren Christoffersen blev genvalgt

Medlem: Frits Sørensen blev genvalgt

Bestyrelsen Konstituerer sig på første bestyrelsesmøde.

 

7. Valg af suppleant: 

Rasmus Rohde blev genvalgt.

 

8. Valg af revisor: 

Da Olav Køhler blev Kasserer, blev John Østergaard ny revisor.

 

9. Eventuelt:

Dan:     Da vi har haft leveringsproblemer med "MIBA" var der ønsker om at vi holder et andet månedsblad. Og efter nogle diskussioner blev der enighed om at prøve at holde både det amerikanske "Model Railroader", og det engelske "Continential Railway".

Dan:    Om det var en ide med trøjer med klubbens logo. Det var der ikke stemning for.

Søren:    Vedr. Særtoget. Da vi har mistet en delpassive medlemmer, og da der ikke har været den største tilslutning til vores arrangementer er en af grundene måske at Særtoget ikke mere bliver sendt til medlemmerne. Så fremover vil vi prøve at lave 4 blade om året samt igen at sende det ud. Det var der enighed om.

Rene:    Foreslog at der ud over den faste køreplansaften, også var en almindelig køreaften hvor man kunne "lufte" sit private materiel. Det var der ikke enighed om, men man er altid velkommen til at køre på anlægget så længe man ikke generer dem der bygger.

Da der ikke var mere under eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden, og afsluttede derefter generalforsamlingen.