Referat fra klubbens ordinære generalforsamling 

Torsdag den 29 Oktober 1998:

 

Følgende Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent:

Aleks havde valgt sig selv frivilligt og det fik han selvfølgelig lov til.

Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt gik han videre med punkt 2.

2. Formandens beretning:

Formanden lagde ud med et par kedelige emner, det første var problematikken vedr. udmeldelsen af René. Formanden gennemgik hele for løbet som i bund og grund handlede om dårlig ”kemi” mellem René og resten af klubbens medlemmer.

Det næste punkt var det indbrud der har været i klublokalet, hvor der blev stjålet en hel del materiel. Det forløb fik jo heldigvis en lykkelig udgang da vi jo har fået næsten alt igen, plus et plaster på såret i form af en gave på 1500,- kr fra Lokomotivet.

Derefter kom formanden ind på alle de positive ting vi har oplevet i løbet af året der var gået. Nævnt i flæng Udstilling i Nørrebrohallen, julefrokost, sommerfest, besøg hos Fredensborg MJK, filmaften, temaaftner om støbning (tak til Madsen), foredrag om Cuba / sukker / rom / og lidt jernbaner (tak til Robert), samt div. Besøg udefra, og ikke mindst vores Sverigestur.

Vedr. anlægget blev nævnt at Jens sammen med Bjarne har overtaget den elektriske afdeling, som er ved at få den helt store overhaling. Den lanskabsmæsige side har ligget lidt tungt, men lidt er der blevet laver bl.a. spor på Næstved og Næstved havn.

Da Aleks er stoppet som bibliotekar og Søren som redaktør af Særtoget fik de en tak for godt arbejde. Nye bibliotekarer er Peter og Buller og ny redaktør er Robert.

Formanden sluttede med at takke den siddende bestyrelse for godt samarbejde.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Kassererens beretning:

Olav gennemgik det omdelte regnskab på sin sædvanlige og overskuelige måde. Olav fortalte at klubben havde fået sin egen bankkonto så der nu også kan indbetales kontingent på denne. Olav fortalte også at han havde lavet en aftale med Lokomotivet om et lån, hvis vi skal lave en større investering i forb. digitalanlæg (se under eventuelt).

Kassererens beretning blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag:

Fra Hans Nygård: Forslag om at ændre valgperioderne for nogle af bestyrelsesmedlemmerne så hele bestyrelsen ikke er på valg hvert år.

Svar fra formanden var at bestyrelsen havde vedtaget at lave ændringer til klubbens vedtægter så de vil komme til afstemning på næste generalforsamling. (Hans accepterede svaret).

 

Fra Jens Leithoff: Forslag om at lave en byggekonkurrence.

Forslaget blev vedtaget (Jens og Frits laver det endelige koncept).

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Ingen ændringer.

 

6. Valg af bestyrelse:

Formand: Dan på valg

Kasserer: Olav Ikke på valg

Medlem: Søren på valg

Medlem Frits på valg

Medlem Bjarne på valg

Alle blev genvalgt..

 

7. Valg af suppleant:

Rasmus var overgået som passiv og kunne ikke genvælges. Ny suppleant Jens Leithoff.

 

8. Valg af revisor: 

John genvalgt.

 

9. Eventuelt:

Frits: Forslag til de nye vedtægter vedr. kontingent. At alle medlemmer betaler 50,- kr. om måneden

Efter en længere debat og tumultagtige scener skar formanden igennem med at der vil blive et forslag når de nye vedtægter bliver fremlagt, hvor der nok så vil være 3 kategorier af medlemmer.

 

Olav: Forslag om at overgå til digitaldrift af kørestrømmen.

Olav havde udfærdiget et skriftligt oplæg til hvordan vi eventuelt kunne overgå til digitalt / analogt styring af kørestrømmen.

Folk kunne så læse oplægget og komme med deres kommentarer.

 

Da der ikke var flere punkter, og vi havde en vigtig auktion foran os, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og takkede for god orden.