Referat fra klubbens ordinære generalforsamling

Torsdag den 25 Oktober 2001:

 

Følgende Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent:

Formanden pegede på Steffen, og Steffen modtog valget.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og udpegede Robert og Niels som eventuelle stemmetællere, derefter fik formanden ordet.

 

2. Formandens beretning:

Formanden startede med at nævne at ”ånden” blandt medlemmerne er helt uovertruffen i vores lille ”fristed”, selv om medlemstallet er faldet lidt

Året har igen været præget af el-arbejde men nu er vi for alvor gået ind i den digitale tidsalder, da der omkring årsskiftet blev købt stort ind af digitalt udstyr. I løbet af året har vi således fået en del erfaring med udstyret.

Fremtidsudsigterne ed da også at kun Skælskør og Høng vil kunne bruges analogt.

Selv efter de store indkøb af digitalt udstyr er økonomien stadig helt på toppen, og at selv ølkassen har givet et pænt overskud.

Ved en hurtig gennemgang af årets gang blev nævnt de mange ture, de mange besøg og et par filmaftner, og det kedelige at vi havde mistet Bulder der døde i sommer efter kort tids sygdom.

Formanden sluttede med at nævne at klubben havde fået nu hjemmeside efter at den gamle var blevet nedlagt.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Kassererens beretning:

Kassereren startede med at uddele åres regnskab, hvor alt er i den skønneste orden og stemte på øre.

Det blev nævnt at en af de helt store udgiftsposter det forløbne år har været elektronikken pga. indkøb af digitalt udstyr.

Det blev også nævnt at kaffekassen er begyndt at give overskud.

Kassererens beretning blev godkendt.

 

4. Bestyrelsen forslag:

Forslag fremsat på foranledning af sidste års diskussion vedr. stemmeret til passive medlemmer.

Forslaget blev forkaster.

 

5. Indkomne forslag:

Ingen forslag

 

6. Fastsættelse af kontingent:

Ingen ændringer.

 

7. Valg af bestyrelse:

Formand: Dan på valg

Kasserer: Olav ikke på valg

Medlem: Søren på valg

Medlem: Frits på valg

Medlem: Bjarne ikke på valg

Suppleant: Jens på valg

Alle blev genvalgt..

 

8. Valg af revisor:

Revisor: John ønskede ikke genvalg

Suppleanten Per blev valgt som ny revisor

Og som ny suppleant blev Ib valgt.

 

9. Eventuelt:

På pga. diskussionen om pkt. 4 foreslog Peter en sammen lægning af aktive og passive medlemmer allerede til næste år Svein ville gerne høre lidt mere om evt. fællesindkøb af dekodere (han nævnte bla. At han brugte 5 forskellige typer).

Dan svarede at der ikke var besluttet noget endnu.

Robert foreslog at invitere en dekoderekspert.

Frits gjorde lidt reklame for modelbyggekonkurencen næste år.

Dan ville også lige rose Særtoget, et rigtigt flot blad.

Robert sluttede med at uden indlæg intet blad.

 

Da der ikke var flere punkter, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og takkede for god orden.