Referat fra klubbens ordinære generalforsamling

Torsdag den 31 Oktober 2002:

Følgende Dagsorden:

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen havde igen i år peget på Jan, og det kunne han godt tilslutte sig, så Jan modtog valget.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og udpegede Mogens og Aleks som eventuelle stemmetællere. Det blev konstateret alle tilstedeværende var stemmeberettiget derefter fik formanden ordet.

 

2. Formandens beretning:

Også år havde formanden skrevet hele beretningen ned, læste den direkte op, så derfor kommer den ordret med i referatet:

Atter er et år gået og vi medlemmer kan se tilbage på et år fyldt med succes. Vi er en klub i fremdrift, med et godt hobbymiljø og ikke mindst et godt socialt miljø.

En meget trist nyhed er at Svein Backe døde tirsdag den 21 oktober. Svein var et meget afholdt medlem af NMJK og mange medlemmer deltog ved hans 60 års fødselsdag sidste år. Svein har i mange måtte leve med en blodkræft. I år har han været hårdt ramt af forskellige følgesygdomme. Han har været indlagt adskillige gange og til sidst kunne han altså ikke mere. Sveins hustru fortæller at hans død, var rolig og fredfyldt. Vi vil huske ham som en god kammerat. Æret være hans minde.

Banebørstedagen blev tilrettelagt i vinteren under ledelse af Thomas. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Thomas, Ib, Olav og Niels. De lavede et rigtigt mandfolkejob. Dagen gik nøjagtig som planlagt og konceptet blev holdt. Konceptet skulle udformes på en sådan måde at den ikke drænede klubben for energi og samtidig skulle det kunne genbruges. Ideen er at besøgende skal vide hvad de kan forvente. Hverken mere eller mindre. Besøgende skal også være klar over at vi forventer at de selv bidrager til at gøre dagen hyggelig og inspirerende. Vi fik hvad vi gik efter med en undtagelse. Besøgstallet var ikke helt som forventet, men de som var tilstede var enige om at initiativet er godt og bør gentages. Vi havde besøg af OKT fra Gentofte som bidrog med en masse knaldtilbud som kun gjaldt den ene dag. Ove vil komme igen til næste år. Det har vist sig at mange jeg har talt med, enten ikke har vidst noget om dagen eller også har de ikke troet det var noget for dem. Det tror vi imidlertid det er og specielt at det ikke koster noget og at man ikke skal tilmeldes, er for nogen en overraskelse. Næste gang vil vi begynde informationen til forventede gæster allerede i januar og løbende hele foråret. Vi har udarbejdet en pressemeddelelse som i efteråret vil blive bragt Banen og Lokomotivet. Vi bør som medlemmer fortælle om denne dag til alle i mener kunne være interesseret.

Der blev ved samme lejlighed indført en ny tradition i NMJK. Stegt flæsk og persillesovs til de som lavede det praktiske arbejde på dagen. Om medlemmer som ikke har mulighed for at arbejde i løbet af dagen, kan deltage mod betaling vil vi tage op. Appenæs kro ved Dorte og Henrik lavede bare en middag som virkelig er et besøg værd. Bestyrelsen og udvalget er enige om at gøre forsøget igen lørdag den 12 juni 04 kl. 1100 –1700. Jeg håber udvalget vil fortsætte og der skal lyde en stor tak til: Thomas, Ib, Olav og Niels samt til Kirsten (Thomas`s mor) og Anna og Morten (Dans hustru og søn) som alle passede cafeen og foretog løbende oprydning. Økonomisk mener jeg vi havde regnet med et lille underskud, men på grund af vores brugtbod, lykkedes det at klare skærende, vist nok med et lille overskud.

Søren har ønsket at træde ud af bestyrelsen. Søren har været med siden 1992 og har gjort et kæmpe job. Søren har tidligere givet udtryk for at ville forlade bestyrelsen, ikke fordi han er træt af arbejdet, men fordi han jo trods alt har langt at køre hver gang. Nu skal det være og vi tør ikke presse ham mere. Der skal lyde en stor tak for indsatsen og vi håber at vores hjemmeside bliver ved med at være ligeså god. Olav siger et par ord til og om Søren, samt overrækker ham klubbens gave.

Bestyrelsen vil til valget foreslå Jan Larsen til den ledige plads i bestyrelsen.

Eftermiddagsåbent blev på generalforsamlingen sidste år, aftalt til at skulle være en gang om måneden. Det blev ingen succes. Kun få har benyttet muligheden og dette forsøg er indtil videre lagt på hylden.

Køreaften har vi tilrettelagt til den sidste mandag i måneden. Der er blevet kørt, men ikke med den effekt som vi have regnet med. Det er imidlertid et punkt af største vigtighed og det forsætter med større styrke. Det kunne være en ide at genoptage brugen af de gammelkendte koder for de enkelte medlemmers materiel og evt. lade det stå på anlægget. Det vil måske gøre det sjovere at køre en tur på anlægget. Har nogen lyst til at udvikle en køreplan, som vi i større eller mindre grad kan køre på denne aften.

Materiel har vi ikke købt så meget af. Der kommer utrolige mængder i handlen og klubben har bestilt 3 cc vogne. Vi ønsker at udvide vores mængde af materiel i epoke III.

Digitalt er vi godt kørende. Der er indkøbt 4 nye håndkontroller. Flere lokomotiver er digitaliserede og der er ingen grund til ikke at prøve at køre. Man kan ikke lave mange ulykker, bare man holder øje med det materiel man kører. Det er bare at komme i gang med at prøve kørsel på anlægget.

Bjarne og Frits bygger omkring Maglemølle og der er kommet gang i byen omkring Vordingborg. Dette sidste ikke mindst fordi Søren har foræret klubben en masse af sine bygninger hjemmefra. Thomas og Niels klemmer på.

Der er så småt kommet gang i sporskiftemotorerne på Næstved. Lys og afskærmning bliver der ligeledes arbejdet på. Per er i gang med at digitalisere privatbanen, hvilket vi venter os meget af. Senere skal vi formentlig udskifte sporskiftemotorerne i Præstø. Jan og Søren er i gang med nye spor og drejskive på Helsingør.

Temaaften er blevet efterlyst, men der har indtil nu ikke været afholdt sådanne. Det skyldes ikke uvilje, men er vel mest et tegn på at der er masser af andre ting som vi også gerne vil. Hvilke emner skal vi tage op/ hvornår og hvem vil stå for det.?

Nogle medlemmer har ønsket en rygepolitik. Vi har til dato ikke haft nogen. Er rygning et problem og hvordan løser vi det. Personligt synes jeg ikke det er et stort problem også selv om jeg er ikke ryger. Dog vil jeg gerne gøre mig til talsmand for at rygerne viser hensyn og undlader rygning omkring anlægget. Mit forslag vil være at rygning kun foregår i kaffestuen og omkring arbejdsbordet.

Udflugter har der ikke været så mange af. Dog havde vi en fin tur til Slagelse mjk. Det er jo et stort flot spor O anlæg. Desværre kom vi en dag hvor der var offentlig adgang og derfor var der ikke rigtig tid til at snakke med medlemmerne.

I september var der udflugt til Langeland og det er blevet fortalt mig at det var en rigtig god tur, masser af god mad og vel også en pilsner. Jeg har ikke hørt så meget om besøgene på Valdemar slot og Egeskov slot. I efteråret 2004 har vi tænkt os at skulle en tur til Holland hvor der er en masse spændende klubber både i model og 1:1. vi har tænkt os at skulle være i nærheden af Utrecht, hvor der i slutningen af oktober er den Eurospoor udstilling. Udstillingen er en af Europas største og trækker mange klubber. Vi har fået en forbindelse i Utrecht som gerne vil hjælpe os med nogle muligheder for at bo. Hvem vil være med til at tilrettelægge denne tur.?

Modelbygge konkurrencen vil vi forsøge at gøre mere interessant og nærværende for alle. De afholdte konkurrencer har vist at klubben bygger på et meget højt niveau, men deltagelsen har været lidt beskeden. Til næste generalforsamling er der endnu en konkurrence og der vil det blive klubbens medlemmer som stemmer om modellerne. Det tror vi gør det mere spændende at deltage. Frits fortæller hvordan dette praktisk afvikles.

Det er en fornøjelse at være direktør for denne virksomhed. Det er ikke så ofte der skal skældes ud og der er rig lejlighed til at rose alle medlemmer for iderigdom og engagementet.

Nu skal man imidlertid ikke tro at alt er som det skal være. Vi skal rydde bedre op. Det er trist at komme og åbne og så ligger der blade, tidsskrifter, artikler, billeder, modeller, fyldte askebægre, kaffekopper, øl og sodavandskapsler samt alt det andet. Jeg beder alle om at foretage oprydning inden man forlader lokalet. Dog bedes man lade askebægre stå til næste mødeaften.

Til slut vil jeg ønske NMJK tillykke med endnu et godt år og må der blive mange flere tilsvarende.

Dirigenten konstaterede at der var nogle punkter i formandens beretning der var fremsagt som spørgsmål, og at der derfor nu var mulighed for at svare.

Vedr. køreaftener

Dan kom selv med et af svarene på at der ikke blev kørt så meget på køreaftener, det var at folk måske var lidt bange for selv at hente materiel i skufferne, og løsningen var at lade en del køreklare stammer stå fremme fra gang til gang.

Søren kom med et andet bud på den manglende kørsel, var at vi ingen køreplan har, desværre var der ingen der havde mod på at gå i gang med en ny køreplan der passer på det digitale.

Aleks foreslog at vi prøvede med de gamle planer, og det må jo prøves.

Vedr. modelbyggekonkurrencen

Frits orienterede om at der var planer om et nyt bedømmelsessystem hvor det er alle medlemmer der er med til at bedømme de forskellige modeller

Søren meldte sig desuden til at overtage jens plads i udvalget sammen med Frits, hvilket var helt i orden.

Vedr. Rygepolitik

Søren svarede at der på et tidlige bestyrelsesmøde (27/4-93) var blevet besluttet at der kun måtte ryges i opholdsrummet, men at det ikke altid var blevet håndhævet.

Efter lidt snak blev der enighed om, at begrænse rygning til opholdsrum samt omkring værkstedsbord.

Vedr. turen til Holland

Her efterlyste formanden et par mand der ville være med til at undersøge interessen og til at stå for planlægningen. Og her meldte Henrik og Robert sig.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

3. Kassererens beretning:

Kassereren startede som altid med at uddele årsregnskabet, fint og overskueligt opsat på et regneark, hvor alt var i den skønneste orden, og stemte på øre.

I år var det første med de nye medlems og kontingentregler, men at det ikke har haft nogen indflydelse på vores årsindkomst eller på antallet af medlemmer.

Kassererens beretning blev godkendt.

 

4. Bestyrelsen forslag:

Ingen forslag fra bestyrelsen i år.

 

5. Indkomne forslag:

Heller ingen indkomne forslag.

 

6. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen havde foreslået uændrede kontingenter.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

7. Valg af bestyrelse:

Formand: Dan på valg

Kasserer: Olav ikke på valg

Medlem: Søren på valg

Medlem: Bjarne ikke på valg

Medlem: Frits på valg

Da Søren ikke ønskede genvalg, havde bestyrelsen foreslået suppleanten Thomas i stedet, og han blev valgt

Suppleant: Thomas på valg

Da Thomas blev valgt ind i bestyrelsen, havde bestyrelsen foreslået Jan som ny suppleant, og Jan blev valgt.

 

8. Valg af revisor:

Revisor: Per på valg

Suppleant Ib på valg

Begge blev genvalgt.

 

9. Eventuelt:

Robert:

Gjorde lidt reklame for turen til Hamburg.

Samt en reklamekonkurrence for Flywood.

Jan:

Jan kom med en meget flot model af færgen ”Danmark” som var bygget af Thomas Stokkeby, (som var en af Jans gode venner, og som var med på klubbens tur til Hartzen i efteråret 2002), desværre blev Thomas syg og gik hen og døde her i foråret, men inden da havde han besluttet at NMJK skulle arve færgen, hvilket vi er meget beæret af.

Søren:

Gjorde lidt reklame for muligheden for at få præsenteret sit hjemmeanlæg på klubbens hjemmeside.

Da der ikke var flere punkter, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og takkede for god orden.