åØåReferat af generalforsamling i NMJK 27.10.2005

Dan bød alle de 25 fremmødte medlemmer velkommen.

 

1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Flemming blev valgt til dirigent, og som stemmetællere faldt valget på Ib og Jan.

Flemming konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 

2.     Formandens beretning (kopi af manuskript)

Året 2005 er kendetegnet som endnu et godt år for NMJK. Bestyrelsen bestræber sig hele tiden på at arbejde på en måde som gør NMJK attraktiv, ikke bare hobbymæssigt, men i lige så høj grad omkring klubbens sociale liv. At det lykkes kan læses direkte af medlemsstatistikken. For tiden er vi 57 medlemmer, hvilket gør klubben til landets største H0 klub. Nettotilgangen alene i år er 7-8 nye medlemmer som er kommet til NMJK ved mund til mund metoden, Banebørstedagen, via Hobby Dreams og igennem læsning af Lokomotivet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde alle jer nye medlemmer velkommen og jeg håber i finder en god plads, blandt alle os andre. Bestyrelsen er stolte af det store medlemstal og vi vil bestræbe os på at fastholde dette fine tal. Det er altid rart når så mange, viser interesse for klubbens arbejde.

 

Bestyrelsen får på generalforsamlingen et mandat af medlemmerne og bestyrelsen vil derfor følge dette mandat og samtidig fastholde sin åbenhed i forvaltningen af klubben. Ingen medlemmer skal kunne føle sig utrygge, ved det arbejde bestyrelsen udfører.

 

Året har budt på mange gode tiltag. Video, Lysbilledforedrag, udflugt til Djursland. Dette skyldes vores lille aktivitetsudvalg, som i øvrigt også er lig med redaktionen af Særtoget, der tager sig af dette arbejde. Det gør de på forbilledlig vis og såfremt I sidder inde med ideer, er jeg overbevist om at de vil være meget lydhøre over for alle forslag. I november arrangeres således foredrag med Steffen, som for klubbens medlemmer vil holde det foredrag han holdt på Banebørstedagen.

 

Klubbens økonomi er rigtig god. Foreningens kasserer har med sædvanlig sikker hånd bragt klubben igennem en økonomisk trængt tid. Klubben købte en stor del rullende materiel af Jens Leithoff, da han opgav modelbanen og koncentrerede sig omkring jernbaneklubben i Høng. Dette indkøb gjorde et stort indhug i kassebeholdningen. I de sidste par år er vores husleje steget med ca. 25 %, således at vi nu betaler ca. 6500,- kr. for at være i lokalet. For at fastholde investerings- niveauet i klubbens daglige drift, foreslår bestyrelsen derfor at kontingentet fra den 1. januar 2006, stiger med 10 kroner pr. måned. Støttemedlemskabet forbliver uforandret.

 

Bestyrelsen har i år udnævnt endnu et æresmedlem. Det er Jens Leithoff, som har gjort et kæmpe uegennyttigt stykke arbejde for NMJK. Her vil jeg gerne nævne el arbejdet på hele anlægget. Uden Jens var vi ikke kommet så langt og uden Jens havde vi næppe opnået det fremragende resultat. Da Jens opgav modelbanen til fordel for jernbaneklubben, lånte han samtidig klubben en vigtig del af hans rullende materiel, som godt nok skal have monteret dekodere, men som vi så råder over til vores daglige drift. Med baggrund i Jens arbejde for klubben og denne flotte gestus, fandt bestyrelsen det på sin plads med udnævnelsen, som betyder at han modtager et livslangt gratis medlemskab af NMJK. Jens har givet udtryk for stor glæde ved dette medlemskab og vi håber selvfølgelig løbende, at se ham i klubben.

 

På generalforsamlingen i 2004 blev der givet grønt lys for foreløbigt et år, at tegne et medlemskab på Märklin insider klub. Det er endnu ikke sket. Dette skyldes mange uheldige omstændigheder, bl.a. tvivl om prisen, hvad det reelt indeholdt og om bladet Insider nyt, overhovedet fortsatte med at blive udgivet. Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid få dette klarlagt og såfremt der er rimelig sikkerhed for et medlemskab, vil dette blive tegnet så hurtigt som muligt.

 

Thomas og Dan har i årets løb arbejdet med diverse kommissorier, (handleplaner) for alle vores forskellige udvalg. Dette forslag er udarbejdet for at gøre det store arbejde, der gøres i de forskellige udvalg, nemmere, idet de ikke behøver at gå via bestyrelsen i enkeltsager. De får således større råderum og bestyrelsesmøderne kan gøres lidt kortere. Kort fortalt går det ud på, på en kort og præcis måde, at beskrive udvalgets arbejde, ansvar og økonomisk råderum. De enkelte udvalgsformænd refererer så til bestyrelsen, når dette findes nødvendigt, dog mindst en gang om året, i forbindelse med generalforsamlingen. Der er udarbejdet et fællesskema for disse kommissorier og disse vil i vinter, blive udfyldt i samarbejde med udvalgsformændene. Disse kommissorier vil ligge tilgængelige i klublokalet. 

 

Året 2006 står i jubilæumsmode. I november kan klubben fejre 25 års jubilæum og det vil blive fejret på behørig vis.

 

Planen er at forløbet bliver som følger:

 

- Banebørstedagen vil blive en jubilæumsbanebørstedag/åbent hus. Ingen særlige tiltag.

 

- Redaktionen udgiver et jubilæumsskrift.

 

- Jubilæums byggekonkurrence, efter særlige regler, bl.a. vil året mesterbygger, blive valgt af klubbens medlemmer. Resultatet vil blive offentliggjort under festaftenen, den 11. november.

 

- Lørdag den 11. november, bliver der afholdt reception og kørsel på klubbens anlæg, for alle medlemmer og særligt indbudte. (Politikere, embedsmænd, skolens medarbejdere mfl.) Jubilæumskontoen betaler.

 

- Samme aften vil der blive afholdt jubilæumsfest med spisning og dans for klubbens medlemmer, med ægtefæller og kærester. Jubilæumskontoen yder tilskud.

 

- Udenlandsturen i 2006 erstattes af en tur til messen i Dortmund i april 2007. Denne tur betales af deltagerne selv. Er der stemning for det, vil Olav gerne stå for en opsparingsordning, således at turen ikke skal finansieres på en gang. Prisen kendes dog endnu ikke.

 

Bestyrelsen ønsker at jubilæet er en begivenhed som primært klubbens medlemmer skal fejre og derfor vil der ikke blive afholdt åbent hus m.m. i forbindelse med fejringen. Vi håber selvfølgelig at alle vil støtte op om denne beslutning og deltage i festlighederne. Nærmere vil tilgå, så hurtigt som muligt.

Byggekonkurrencen vil jeg gerne slå et alvorligt slag for. Såfremt interessen ikke øges for denne aktivitet, er der ikke grundlag for at fortsætte. Jeg ved det kan være vanskeligt at overbevise sig selv om ens egne muligheder, når man ser hvad der frembringes, men det er vigtigt at så mange som muligt, forsøger sig. De nye konkurrenceregler skulle imidlertid, gøre det muligt også for begyndere og at vinde. Måske kan vi finde sponsorer til flere præmier. 

 

Oprydning, både i opholdslokalet og omkring anlægget, må efterhånden være en æressag i NMJK. Alle rydder op efter sig og kaffekopper, blade og bøger, lægges/sættes på plads efter brugen.

 

Sluttelig vil jeg gerne sige bestyrelsen og alle medlemmer tak for det gode arbejde der bliver udført og specielt for den gode ånd, som er kendetegnende for NMJK.

 

Dan

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Efter formandens beretning forklarede Kjeld, hvad man får for et medlemskab af Märklin Insider. Det drejer sig om 6 blade, information om nye modeller samt ret til at købe diverse specialiteter fra Märklin.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

 

3.     Kasserens beretning og regnskab

Olav gennemgik regnskabet og viste påtegningerne fra revisionen.

 

Jan spurgte om skyldigt og forudbetalt kontingent hænger sammen med kreditorer og debitorer, og Olav oplyste at det gør det ikke.

 

Søren påpegede, at vores køb i forbindelse med dødsfald i klubben havde givet et vist økonomisk overskud, selvom årsagerne naturligvis har været sørgelige. Desuden er det materiel som klubben har beholdt ikke prissat, hvilket også bidrager med en forøgelse af klubbens værdi.

 

Jan påpegede at når Olav til tider ”piver” lidt ved køb af dødsbo eller lignende, er det kun et tegn på sundhed for klubben, med en årvågen kasserer.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

4.     Bestyrelsens forslag

Bestyrelsen havde foreslået en kontigentstigning på 10 kr. pr. måned. Dog uændret støttemedlemskab.

 

Peter spurgte, om det trådte i kraft fra årsskiftet.

 

Søren spurgte, om det var nødvendigt med en stigning.

 

Dan forklarede, at der var sket en husleje stigning siden sidste regulering.

 

Herefter var der en mindre snakken frem og tilbage, om hvordan blandt andet klubben i Skøvde var blevet udsat for en kraftig huslejestigning, og hvilke økonomiske konsekvneser en flytning havde betydet for klubben i Nykøbing F.

 

Bjarne påpegede at kommunesammenlægningen muligvis også kan få indflydelse på huslejen, ifm. regulering af priser, ift. de kommuner vi skal slåes sammen med.

 

Per konstaterede, at det under alle omstændigheder var et billigt kontingent.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af alle 25 tilstedeværende.

 

 

5.     Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

 

 

6.     Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Der henvises til punkt 4.

 

 

7.     Valg af bestyrelse:

Følgende blev valgt:

 

Formand Dan Rasmussen – genvalgt

Sekretær Thomas Rostgaard Henrichsen – genvalgt

Medlem Frits Sørensen – genvalgt

Suppleant Jan Larsen – genvalgt

 

Kasserer Olav Køhler – ikke på valg

Medlem Bjarne Aaholm – ikke på valg

 

 

8.     Valg af revisor

Følgende blev valgt:

 

Revisor Per Hansen – genvalgt

Revisorsuppleant Ib Rasmussen – genvalgt

 

 

9.     Eventuelt

Dortmund

Bjarne fortalte om klubbens planlagte tur til Dortmund i foråret 2007 (ca. uge 2 i april). Udlandsturen i efteråret 2006 aflyses pga. jubilæum, og i stedet tages til Dortmund 2007.

 

Opsparingskonto

Olav kan administrere en opsparingsordning til Dortmundturen, for dem der ønsker dette.

 

 

Kontigentsstigning

I næste nummer af Særtoget ilægges et blad om kontigentstigningen, så alle husker at få beløbet rettet i Webbank og lignende.

 

Nye medlemmer og byggemøde

Herefter var der en større debat omkring integrationen af nye medlemmer i klubben. Bestyrelsen erkendte at det kan være svært for nye at komme helt ind i ”hjertet” af klubben, men at de nye mht. arbejdsopgaver endelig må læne sig op af ”de gamle” medlemmer.

 

Per foreslog, at der blev lavet en aktivitetsliste med de opgaver som skal laves i klubben, så alle kan se hvad der foregår.

 

Bent og Frits foreslog afholdelse af byggemøder.

 

I lyset af denne debat sagde Dan at der snarest afholdes et byggemøde.

 

Byggekonkurrence

Frits fortalte om den kommende byggekonkurrence og opfordrede alle til at deltage. De nye regler ophænges på opslagstavlen.

 

Eget anlæg på hjemmesiden

Søren opfordrede flere til at få deres anlæg fremvist på klubbens hjemmeside. Indtil videre er det kun Søren som har sit anlæg fremvist.

 

Billeder på hjemmesiden

Kasper efterlyste flere billeder på hjemmesiden og det arbejder Niels, Olav og Søren til stadighed på at gøre endnu mere spændende.

 

Medlemsliste

Medlemsliste over klubbens medlemmer udsendes med Særtoget 4, 2005

 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

 

 

NMJK, 27. oktober 2005, kl. 21.26

Sekretær - Thomas Rostgaard Henrichsen