åØåReferat af generalforsamling i NMJK 25.10.2007

Dan bød alle de 18 fremmødte medlemmer velkommen.

 

1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Flemming blev valgt til dirigent, og som stemmetællere faldt valget på Peter og Preben K.

Flemming konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 

2.     Formandens beretning (kopi af manuskript)

 

Med baggrund i at der i 2006 var blevet arbejdet rigtig hårdt på at få afviklet et godt jubilæum og hvor alting synes at lykkes, havde bestyrelsen ventet en efterfølgende forståelig træthedsperiode, hvor aktivitetsniveauet ville falde. Det blev ikke tilfældet!!!!

 

Året 06 – 07 er kendetegnet som et af klubbens mest arbejdsomme år og heraf skal blot nævnes:

       

* Hårdt arbejde på anlægget og i lokalet op til jubilæet.

* ”Lokomotivet” bragte en meget stort opsat artikel om klubben.

* Reception med deltagere fra det politiske liv og af venner af klubben. Ligesom medlemmerne mødte talrigt op.

* Jubilæumsfesten med mere end 40 deltagere som havde en rigtig god og hyggelig aften ligesom jeg tror mange fik sat ansigt på de mennesker som står bag modelbanefolket i NMJK. Robert stod for en stor del af underholdningen iført en bjørneskindhue af lidt ubestemmelig race.

* Redaktionen havde udarbejdet et flot festskrift i anledning af jubilæet.

* Redaktionen havde skrevet flere sange tilegnet klubben. Disse vil efterhånden indgå i klubbens sangbog.

* Klublokalet blev i løbet af vinteren opgraderet med nyt køkken, nyt gulv, nyt bibliotek og helt ny computer.

* Spændende og morsom tilrettelagt Jubilæums tur til Dortmund i april hvor 15 medlemmer deltog.

* Banebørstedag i juni 2007 med ca. 250 besøgende.

* Der bygges på anlægget, både på Næstved og Helsingør ligesom anlæggets bevoksning bliver renoveret.

* Byggemøde i september hvor vinterens mange aktiviteter blev prioriteret frem mod sommeren 2008.

 

Dette er blot en lille del af alle de opgaver medlemmerne påtager sig og gennemfører med stort humør.

 

Alt dette kan kun lade sig gøre, når alle betaler deres kontingent og der er styr på økonomien og det er der i allerhøjeste grad. Vores kasserer Olav, gør en kæmpe job på en aldeles tilfreds-stillende måde – tak for det. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at takke ”lokomotivet” ved Torben Andersen og Steffen Dressler, for de flotte gaver vi har modtaget i året som er gået.

 

Klubbens økonomi er meget stærk og vi har nu muligheden for at foretage investeringer som vi tidligere har undladt. Har du en ide eller flere så lad os det vide, så vi kan prioritere tingene efter kassens formåen. Bestyrelsen foreslår endvidere uændret kontingent.

 

Særtoget`s redaktionen, med den gamle redaktør i spidsen gør et fantastisk stykke arbejde omkring bladet og aktivitetsaftner, særskrifter og vores sangbog. Ikke mange klubber kan præstere noget lignende. Godt gået.

Biblioteket har fået en ordentlig tur og Peter som i mange år har gjort et kæmpe arbejde med at få styr på alle de herligheder, har fået hjælp af redaktionen, til at få iværksat en oprydning på hylderne, som Thomas (med sin vanlige snilde) har skaffet klubben. Tak til Peter, Thomas, Robert og Niels.

 

I det kommende år, er der flere store projekter som venter på at blive gennemført. Disse er fortrinsvis besluttet på byggemødet i september og her bliver der brug for alle hænder.

 

* Her tænker jeg på sporskiftemotorer og el på Næstved

* Nyt lys over hele anlægget udføres inden banebørstedagen 2008

* Helsingør skal et skridt videre med havn, kajanlæg, baggrunde, remise og drejeskive. osv. En færge (Dan) og en slæbebåd er udlånt til klubben af et af klubbens nyeste medlemmer (Hans), for at fylde lidt op i havnen.

* Registrering af alt vores materiel skal gennemføres i vinteren.

 

Jeg håber alle stadig vil være behjælpelige som hidtil !!!

 

Der er i NMJK så mange personer jeg dagligt tænker på og som jeg gerne vil takke på den ene eller anden måde. Dette er imidlertid vanskeligt da jeg synes alle gør et kæmpe uselvisk stykke arbejde for klubben og for de øvrige medlemmer. Derfor en tak til alle medlemmer af NMJK.

 

Jeg tillader mig derudover at takke den øvrige bestyrelse for et fortrinligt samarbejde, uden hvilken klubben ikke ville være i den stand den er i dag.

 

NMJK fremstår som en klub hvorom der hersker stor respekt ikke bare omkring selve klubdriften, men i ligeså høj grad omkring vores sociale liv. Bestyrelsen vil fastholde og udvikle vore traditioner, således at det fortsat er morsomt og hyggeligt at være medlem af NMJK.

 

Som medlemmer af NMJK bør vi være stolte af den ånd og stemning som hersker i og omkring klubben. Dette skal vi vide at bevare og værne om.

 

 

Dan

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

 

 

 

3.     Kasserens beretning og regnskab

Olav gennemgik regnskabet og viste påtegningerne fra revisionen.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

4.     Bestyrelsens forslag

Ingen forslag.

 

 

5.     Indkomne forslag

Ingen forslag.

 

 

6.     Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og gebyrer, og det var der ingen kommentarer til.

 

 

7.     Valg af bestyrelse:

Følgende blev valgt:

 

Formand Dan Rasmussen – genvalgt

Kasserer Olav Køhler – ikke på valg

Sekretær Thomas Rostgaard Henrichsen – genvalgt

Medlem Bjarne Aaholm – ikke på valg

Medlem Frits Sørensen – genvalgt

Suppleant Jan Larsen – genvalgt

 

 

8.     Valg af revisor

Følgende blev valgt:

 

Revisor Per Hansen – genvalgt

Revisorsuppleant Ib Rasmussen – genvalgt

 

 

9.     Eventuelt (kommentarer og information)

Peter: Forslag om køb af D-maskine, Triangelvogn og AEG motorvogn til klubben. Dan supplerede med at NMJK har bestilt en D-maskine, som Lokomotivet har sponseret, men at klubben muligvis vil købe endnu en.

 

Robert: Torben har været i bladet med et feriepostkort og får en flakse rødvin, når Robert møder ham. Preben H har fremsendt feriepostkort til Særtoget og modtog en flaske rødvin.

Preben H har fremsendt en artikel til Særtoget og modtog en flaske rødvin.

 

Robert: Der er Modelbauwelt i Hamburg 24. november 2007. Tilmelding til Robert.

 

Søren: Forslag om køb af E-maskine og epoke 3 vogne.

 

Dan: Forslag om køb af Marcipanbrød (lokomotiv). 

 

Frits: Ryd op, så vi kan finde tingene.

 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.11.

 

 

NMJK, 25. oktober 2007

Sekretær - Thomas Rostgaard Henrichsen