åØåReferat af generalforsamling i NMJK 29.10.2009

Dan bød alle de 25 fremmødte medlemmer velkommen.

 

1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Flemming blev valgt til dirigent, og som stemmetællere faldt valget på Preben Kure og Robert.

Flemming konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 

2.     Formandens beretning (kopi af manuskript)

 

Generelt

 

Jeg vil hermed udtrykke min store fornøjelse ved at være formand for NMJK. Klubben tæller i dag 72 medlemmer og er Danmarks største mj klub i str. H0. Som formand er jeg, sammen med den øvrige bestyrelse, begejstret for den store tilgang. Det giver stor styrke og god dynamik. Det er en fornøjelse at komme i klubben og være sammen med engagerede medlemmer. At være medlem af NMJK betyder, at man ønsker fællesskabet og sammen med andre ønsker at bygge et anlæg og drive en forening, som er til gavn og glæde for alle.

 

Samtidig er bestyrelsen bevidst om at en så stor forening kræver en ekstraordinær indsats for at alle, nye som gamle medlemmer, skal føle sig velkomne og føle sig som en vigtig del. Bestyrelsen har diskuteret om det ville blive nødvendigt at indføre en slags ”venteliste”. Når man har succes, synes vi imidlertid bestyrelsen har en forpligtelse til at videreføre denne succes og gøre sit bedste for at styrke klublivet. Vi vil derfor ikke begrænse, men arbejde med muligheder. Vi vil glæde os til året der kommer og håber vi deler glæden med alle medlemmerne.   

 

www.fremo-danmark.dk står desværre at læse ” Ved at være medlem i en modeljernbaneklub, må man affinde sig med et afgrænset tema og at klub-anlægget bygges ud fra laveste fællesnævner”. 

 

Det siger sig selv at bestyrelsen og jeg er skuffet over en sådan udtalelse. Vi arbejder for at NMJK bygger et anlæg hvor alle medlemmer har en aktie og som vi er enige om, skal være blandt de mest præsentable og driftsikre i landet. Laveste fællesnævner er derfor et ukendt begreb i NMJK. Netop det store medlemstal, betyder at vi er meget stærke på alle områder indenfor hobbyen og derfor sætter vi overliggeren meget højt. Alle medlemmer skal have en mulighed for at bidrage til anlægget. Alle skal være trygge ved at arbejde med en opgave og derfor er intet job overflødigt og det skal påskønnes.

 

Den sociale side af klublivet er en vigtig del af NMJK. Alle skal være glade for at komme i klubben. Hvad enten man bygger, læser eller bare ønsker en snak med ligesindede, må man ikke føle sig overflødig. Man kan være helt tryg ved enhver henvendelse til andre medlemmer eller til bestyrelsen. Alle henvendelser, som har personlig karakter, vil blive behandlet som sådan. Det er vigtigt at vi tager hånd om hinanden og bidrager til, at alle nyder at komme i klubben.

 

 

 

Økonomi

 

Klubben økonomi er som altid i orden. Det store medlemstal er selvfølgelig en medvirkende årsag, men jeg må atter udtale en stor tak til Olav for den helt igennem professionelle kasserergerning han udfører. Der er styr på pengene.

 

Særtoget

 

Klubbladet er et fantastisk stykke kultur. Vi kender ingen andre klubblade, som har et tilsvarende højt niveau som ”Særtoget”. Samtidigt med bladet, har gruppen påtaget sig at arrangere ture, filmaftener, besøg osv. Ud over dette tager de sig også af bibliotek, sangbøger, filmarkiv og arkivet generelt. Bestyrelsen udtrykker således en stor tak til Robert, Thomas, Peter og Niels. Derudover en særlig tak til Roberts hustru Lis og til Ole Sangill, som sørger for at trykfejlene minimeres. Endelig en stor tak til Niels, for sit store uegennyttige arbejde med trykning af blad og særtryk.

 

Banebørstedagen

 

Banebørstedagen blev en kæmpe succes. Mere end 400 besøgende (tror vi) slog vejen forbi klubben. Vores klub har tilsyneladende ramt plet, med et tiltag hvor ingen skulle føle sig forpligtet eller parat til at reservere både weekend og lommepenge, for at møde andre med interesse for modeljernbaner. Bestyrelsen oplever, at en del af vore nye medlemmer, netop er kommet til vores klub fordi de i eget tempo og helt uforpligtende, har haft en mulighed for at se klublokaler og anlæg, uden at blive forstyrret af andre fortælleivrige medlemmer. Klargøringen til denne dag, betyder meget for arbejdet omkring anlægget og dagen er blevet en deadline for mange af de ting vi gerne vil have bygget. Bestyrelsen er derfor indstillet på at fortsætte denne tradition indtil videre.

 

Anlægget

 

Anlægget tager mere og mere form. Både omkring nybygning og renovering sker der hele tiden fremskridt. Endelig er det lykkedes os at få registreret vores materiel. Sammen med mange andre medlemmer, har Flemming lagt et kæmpe arbejde i opbygning af en database, fotograferet og registreret alt vores materiel. Det er på den måde lykkedes os et overblik over beholdningen og ikke mindst tilstanden af materiellet. I nær fremtid vil vi så at få det hele færdiggjort. Tilbage står så at holde det ved lige. Derudover vil jeg ikke nævne specielle områder, men blot konstatere den store arbejdsindsats der har været ydet i året som er gået. Jeg vil samtidig udtrykke en stor tak til alle medlemmer for jeres engagement og jeres gå på mod. Uden dette engagement ville klubben selvsagt ikke være det den er.

 

Udflugt

 

Vi er ikke så gode til det med at komme ud af klubben og på besøg. Et besøg i Ringsted blev dog forstyrret på grund af en brand i installationer og vil blive gennemført på et senere tidspunkt.

I september tog 17 mand til Sverige for at besøge vore venner i Kalmar modeljernbaneklub. Aldrig har vi været så mange på udflugt og på trods af dette, lykkedes det ved fælles hjælp og på eksemplarisk vis, at få både mad og drikke, kultur og historie til at gå op i en højere enhed. En stor tak skal lyde til redaktøren for hans historiske foredrag om Kalmar unionen og Dronning Margrethe den I. Morsomt var det at se Kalmar slot. Kalmar mj klub havde planlagt en fin eftermiddag omkring deres fine anlæg og flotte lokaler. De kunne fremvise mange gode detaljer, som slog os med beundring.

I 2010 er det så tid til den traditionsrige udenlands udflugt. Hvor skal vi hen? Vi skal i den forbindelse tænke på vi bliver flere og vi bliver derfor nødt til at se på mulighederne, med lidt andre øjne. Vi kan således ikke forvente at kunne bo lige så billigt eller lige så samlet. Det vil være vanskeligt eller kun i særlige tilfælde kunne lade sig gøre at arrangere feks. fællespisning. Dog ved jeg at vi har fået en mulighed for samlet overnatning og fællespisning i Sverige omkring Helsingborg. Måske er det Sverige igen? Der skal nok snart lægges en dato og bestilles overnatning. Hvem påtager sig arbejdet med at arrangere turen.?

 

Bestyrelsen

 

Jeg vil gerne udtrykke en særlig tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde. Vi arbejder rigtig godt sammen og på et meget højt niveau. Vi arbejder meget via Email. Mange lange og gode udviklende samtaler og diskussioner føres via mail og det betyder blandt andet at bestyrelsesmøderne bliver forholdsvis korte og meget præcise. Ingen er således i tvivl om hvad der skal ske og hvornår.

 

Bestyrelsen er en ”gammel” bestyrelse med en anciennitet på gennemsnitlig 15 år. Også det tyder på stor stabilitet. Imidlertid vil bestyrelsen gerne opfordre alle medlemmer til at være opmærksomme på, at vi ikke forstener og alle tiltag dermed bliver druknet i vanetænkning. Det fører til manglende udvikling og i sidste ende til afvikling. Ingen må være bange eller nervøse for at henvende sig til bestyrelsen, med ønsker om ændringer, hverken omkring den daglige drift eller omkring sammensætningen af bestyrelsen. Vi er enige om at åbenhed i forvaltningen, på alle niveauer, er en forudsætningen for en velfungerende klub.

 

På bestyrelsens vegne – Dan

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Som tilføjelse til formandens beretning fik Robert ordet og fortalte om Særtoget i det sidste års tid samt om fremtidige numre. Der blev desuden uddelt rødvin til dem som var kommet med indlæg til bladet.

 

Formandens beretning blev godkendt.     

 

 

3.     Kasserens beretning og regnskab

Olav gennemgik regnskabet i korte træk.

 

Dan fortalte at overskuddet fra udlandsturen er blevet fordelt til turdeltagerne, således at der ikke står noget på rejsekontoen. Det skyldes, at beløbet efterhånden var blevet ganske stort og for at undgå evt. splid om pengene.

 

Jan spurgte til ordet ”udstilling” under udgifter, og Olav forklarede at det var et levn fra gammel tid.

 

Flemming spurgte om behovet for en girokonto, og Olav forklarede at den stadig benyttes, da det sparer klubben for en del gebyrer, i forhold til dem som betaler via girokort.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

4.     Bestyrelsens forslag

Ingen forslag.

 

 

5.     Indkomne forslag

Ingen forslag.

 

 

6.     Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og gebyrer, og det var der ingen kommentarer til.

 

7.     Valg af bestyrelse:

Følgende blev valgt:

 

Formand Dan Rasmussen – genvalgt

Kasserer Olav Køhler – ikke på valg

Sekretær Thomas Rostgaard Henrichsen – genvalgt

Medlem Jan Larsen – ikke på valg

Medlem Frits Sørensen – genvalgt

Suppleant Søren Christoffersen – genvalgt

 

 

8.     Valg af revisor

Følgende blev valgt:

 

Revisor Per Hansen – genvalgt

Revisorsuppleant Kjeld Lauritsen – genvalgt

 

 

9.     Eventuelt (kommentarer og information)

Dan fortalte om evt. kommende udlandstur til Sverige i 2010. Mogens har mulighed for at leje en hytte, hvor vi alle kan være i på en gang. Hytten ligger nær Örkeljunga, og der er således mulighed for at se klubber i Malmø, Lund, Hässleholm, Helsingborg og Gøteborg. Der er desuden modelbaneforretninger i Gøteborg og Helsingborg samt Banmuseet i Ängelholm. Turen ønskes gennemført omkring den første weekend i oktober.

 

Der blev nedsat et turudvalg bestående af Robert, Preben Hansen, Ove og Thomas, som udsøger mulighederne og koordinerer evt. leje med Mogens.

 

Olav bad om, at vi giver ham besked hvis der er ved at mangle øl, vand eller kaffe, da han ikke altid kan holde øje med status på salget. Send Olav en mail eller ring hvis vi er ved at løbe tør for drikkelse.

 

Det blev foreslået, at vi til Banebørstedagen undersøger hvordan publikum har fået kendskab til os. Ligeledes skal der på indmeldelsesblanketten tilføjes en rubrik, der beskriver hvordan nye folk har fået kendskab til os.

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.38.

 

 

NMJK, 29. oktober 2009 - Sekretær - Thomas Rostgaard Henrichsen