åØåReferat af generalforsamling i NMJK 07.10.2010

Dan bød alle de 24 fremmødte medlemmer velkommen (endnu 1 kom under pkt. 2).

 

1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Flemming blev valgt til dirigent, og som stemmetællere faldt valget på Per og Kjeld.

Flemming konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 

1A. På grund af kasserens sygdom foretages afstemning om at der indkaldes til ekstraordinær 

      Generalforsamling, når det reviderede regnskab foreligger

Vedtaget – godkendt af alle.

 

 

2.     Formandens beretning (kopi af manuskript)

NMJK har i sæsonen 2009/2010 været præget af meget stor aktivitet. På en almindelig klubaften er 20-25 personer i klublokalet og der arbejdes koncentreret om de mange opgaver. Opgavelisten som blev udarbejdet på byggemødet i september 2009 er blevet fulgt og i fællesskab er det blevet tydeligt, at i NMJK sker der noget.

 

Sporskiftemotorer, diamanten i Næstved syd, ballast, ”mavebeskyttere” på tavlerne, gardiner både blå og grønne, Helsingør havn, sporlægning, maskindepot og remise, undergrunden og spindelen under Næstved, øvelsesterrænet med radarer osv., alt sammen ting som til stadighed fører anlægget mod nye højder. I løbet af året håber vi også at få startet på udskiftningen af betrækket på vore lænestole. Også her er der er mange at sige tak til og derfor nævnes ingen og dermed er ingen heller glemt. J

 

Meget nyt materiel har set dagens lys på anlægget og senest har vi indkøbt to stk. S-maskiner. De lever kørselsmæssigt dog ikke op til forventningerne. Hobby Trade har da også trukket dem tilbage fra markedet. Således får vi dem byttet når en ny og forbedret serie i løbet af efteråret, er i handlen.

 

I samme åndedrag vil jeg gerne takke for de fine gaver som klubben i årets løb har modtaget:

·        OKT hobby, for de fine CL vogne.

·        Epoke model for det fine byggesæt (presennings tørringsanlæg) som vil få sin plads, ved en af vore korn og foderstofforretninger.  

·        Lokomotivet for en S-maskine til samlingen.

Vi ønsker at alle medlemmer husker disse fine gaver og husker de glade givere, når der skal bruges lommepenge.

 

Senest har klubben indkøbt en ny remise fra Epokemodel. Remisen som blev leveret mandag den 4. okt. er i laserskåret træ og Eiler er opsat på at bygge en 8. spors remise med mange detaljer.

 

I årets løb er vi efter mange og lange tilløb, startet op med køreplanskørsel. Thomas har udarbejdet køreplaner som dækker forskellige epoker og der derfor noget for enhver smag. Indtil videre køres mere i en rækkefølge end i en egentlig tidskøreplan. Det giver et godt grundlag for at oprangere de korrekte stammer og gennem den praktiske øvelse, bliver det muligt at vurdere hvordan køreplanen kan udvides med et hurtiggående ur. Det hurtiggående urs funktion er på plads og der mangler kun indkøb (formanden) og montering, for at gennemføre et forsøg, hvor tiden er med i billedet. Køreplansaftnerne er en succes og vi vurderer i øjeblikket om vi skal udvide dette til to aftner, umiddelbart efter hinanden, for på den måde at få mere rutine.  

 

Bestyrelsen har igennem mange år ikke haft store udskiftninger. Det tager vi som et kompliment og et godt tegn på vi arbejder, som medlemmerne forventer. Samarbejdet er godt og stabilt og vores bestyrelsesmøder foregår i en god og rolig atmosfære.

 

Bestyrelsen er bevidst om at en stor forening kræver en ekstraordinær indsats for at alle, nye som gamle medlemmer, skal føle sig velkomne og føle sig som en vigtig del af fællesskabet. For at styrke og fastholde dette fællesskab, udarbejdede bestyrelsen et ”værdigrundlag” som udsendtes til alle medlemmer. Vi finder det vigtigt, at alle ved hvad vi gerne vil og hvilke forventninger vi har til hinanden i NMJK.

 

Vores kasserer har i år været ramt af langvarig sygdom, hvilket er grunden til vi har valgt at afholde en generalforsamling, uden et godkendt regnskab. Regnskabet vil blive genstand for en ekstraordinær GF, når et revideret og godkendt regnskab foreligger.

 

Undervejs har formanden Dan Rasmussen og bestyrelsesmedlem Jan Larsen i fællesskab foretaget en opfølgning på klubbens aktiver og passiver og holder til stadighed øje med klubbens økonomi. Vi har bedt alle om at holde igen med større investeringer, indtil det endelige regnskab foreligger. Langt de fleste medlemmer betaler kontingent via netbank og nogle få betaler via postgiro. Bestyrelsen henstiller til, at specielt de som betaler med giro eller kontant, hjælper klubben og betaler jeres eventuelle udestående, ved at henvende jer til enten Dan eller Jan. Klubbens økonomi er stadig god og meget stabil.

 

Banebørstedagen er stadig en succes. Mange reserverer dagen og slår vejen forbi klubben. NMJK har ramt plet, med et tiltag hvor ingen skulle føle sig forpligtet eller parat til at reservere både weekend og lommepenge, for at møde andre med interesse for modeljernbaner. Klargøringen til denne dag, betyder meget for arbejdet omkring anlægget og dagen er blevet årets deadline. Økonomien omkring denne dag er ikke vigtig. Vi har dog i år oplevet et mindre overskud end vi plejer, men blot dagen hviler i sig selv, fortsætter vi traditionen. I år 2011, afholdes dagen lørdag den 11. juni

 

Klubbens redaktionsgruppe, rejseholdet og biblioteket arbejder meget koncentreret og har masser af gode ideer. Således er vores klubblad ikke bare et almindeligt klubblad, men et meget indholdsrigt og informativt af slagsen. Her er altid en god (røver)historie. Biblioteket er under omlægning og oprydning. Tak til den samlede redaktions og biblioteksgruppe, for deres uegennyttige og fine arbejde.

 

I år har klubben besøgt Bo Dyasydhavnsøerne og set hans fine spor ”O” anlæg, samt havebane. Mange af klubbens medlemmer besøgte Ringsted modeljernbaneklub og de har lagt billet ind på en genvisit i NMJK. Senest har klubben netop afviklet vores udenlandstur, denne gang til Sverige. Teknisk Museum i Helsingør, foredrag om den Svenske kongerække, besøg i mj-forretninger, foredrag om Hallandsås tunnelen, veteranbane i Klippan og Banmuseet i Ängelholm. Vi besøgte også GMJS og MRW i Gøteborg. Det var en god og veltilrettelagt tur og alt fungerede som det skulle. Tak til rejseholdet og til deltagerne som alle bidrog til en god tur. Der er blev afholdt en temaaften om godsvognslaster og sommerafslutningen havde ”Støv på hjernen”, incl. Tuborg og smørkage.

 

Det er tydeligt at NMJK er en meget aktiv klub og de mange medlemmer som møder op på klubaftnerne, vidner om et stort og meget bredt engagement. 

 

Det er derfor en behagelig opgave at være formand i NMJK.

 

Dan

 

Formandens beretning blev godkendt.     

 

 

3.     Kasserens beretning og regnskab. Formanden redegør kort for klubbens økonomiske situation

Punktet udgik på grund af punkt 1A.

 

 

4.     Bestyrelsens forslag

Ingen forslag.

 

 

5.     Indkomne forslag

Ingen forslag.

 

 

6.     Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og gebyrer, og det var der ingen kommentarer til.

 

 

7.     Valg af bestyrelse:

Følgende blev valgt:

 

Formand Dan Rasmussen – genvalgt

Kasserer Olav Køhler – genvalgt

Sekretær Thomas Rostgaard Henrichsen – ikke på valg

Medlem Jan Larsen – genvalgt

Medlem Frits Sørensen – ikke på valg

Suppleant Søren Christoffersen – genvalgt

 

 

8.     Valg af revisor

Følgende blev valgt:

 

Revisor Per Hansen – genvalgt

Revisorsuppleant Kjeld Lauritsen – genvalgt

 

 

9.     Eventuelt (kommentarer og information)

Preben Kure spurgte om antallet af medlemmer i klubben. Thomas kunne oplyse at der den 27. april 2010 var 72 medlemmer.

 

Robert foreslog, at alle deltagere til julefrokosten skal medbringe 10 malede figurer til anlægget. Klubben har figurer som godt må tages med hjem og males.

 

Torben Jensen spurgte med hensyn til fotografering i klubben ”Modelrallare i west”, som vi netop har besøgt. Der var nemlig et skilt med fotografering forbudt som blev overset i forbindelse med besøget. Klubben har efter besøget bedt Dan om at billederne ikke offentliggøres på nettet, i bladet eller lignende.

 

Kai havde ønske om udflugt til amerikanerklubben ”Golden Spike”.

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.04.

 

NMJK, 07. oktober 2010 - Sekretær - Thomas Rostgaard Henrichsen