NMJK´s vedtagne forslag fra GF 2013:
 
Forslag 1.
 
NMJK`s bestyrelse foreslår følgende:
 
-  At der i NMJK fra den 31. oktober 2013, kun tegnes en` type medlemskab, herefter kaldet almindeligt medlemskab.
  
-  At eksisterende støttemedlemskaber kan fortsætte. Dog med ændrede betingelser.
 
Begrundelse:
 
·         I erkendelse af at fremtidige udgifter til klubblade og andre udgivelser i klubregi, både trykning og porto, forventes at blive markant dyrere, er støttemedlemskabet som vi kender det i dag, ikke mere tidssvarende.
·         Oprindelig er denne type medlemskab skabt for at yde et økonomisk bidrag til klubkassen. Den økonomiske støtte til klubben vil blive minimeret igennem de øgede udgifter og støttemedlemskabet vil derfor kun have symbolsk værdi.
·         Det anses ikke at være attraktivt at øge årskontingentet for støttemedlemmer, når klubben som modydelse "kun" kan tilbyde klubbladet.
·         Da en del af støttemedlemmerne er tidligere aktive medlemmer fastholdes forbindelsen til disse, ved at de som ønsker dette, kan bibeholde nuværende medlemskaber. 
·         Arrangementer i klubregi kræver stadig større og større forberedelse og samtidig i stigende grad økonomiske bindinger og forudbetalinger, hvorfor  alle medlemmer på lige fod, må bidrage til disse omkostninger.     
 
 
Dette medfører følgende nødvendige vedtægtsændringer:
 
§3   Medlemmer
 
punkt  3.4 lyder:
 
3.4    Ved aktivt medlemskab gives adgang til alle klubbens faciliteter og arrangementer, herunder ret til at bygge og køre på klubbens anlæg.
 
ændres til:
3.4    Almindeligt medlemskab giver adgang til alle klubbens faciliteter og arrangementer, herunder ret til at bygge og køre på klubbens anlæg.
 
Vedtaget med akklamation.
 
punkt 3.5 lyder:
 
3.5   Som støttemedlemmer optages personer, forretninger og foreninger der ikke ønsker at deltage i klubbens primære drift og virke. Støttemedlemskab giver ret til at deltage i klubbens særarrangementer.
 
ændres til:
 
3.5   Støttemedlemskab tegnet før den 31.10.2013 kan fortsætte. Efter denne dato tegnes dette medlemskab ikke. Støttemedlemmer modtager klubbens blad, men deltager ikke i klubbens daglige virke og arrangementer. Samme dag indføres et nyt medlemskab kaldet Abonnent. Dette giver ret til at modtage klubbladet og besøge klubben. Abonnenter kan deltage i klubbens arrangementer mod at betale et gebyr besluttet af bestyrelsen.  
 
Vedtaget med en stemme imod.
 
§8    Generalforsamling
 
pkt. 8.7 lyder:
 
8.7   Kun aktive medlemmer er stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen
 
Ændres til:
 
8.7   Kun medlemmer med almindeligt medlemskab er stemmeberettigede og valgbare
        på generalforsamlingen.
 
Vedtaget med akklamation
 
--------------------------------------------------------------
 
 
Forslag 2.
 
NMJK`s bestyrelsen foreslår endvidere almindelig revidering af følgende punkter i vedtægterne:
 
§4  Anlæg m.m.
 
pkt 4.2 lyder:
 
Alt klubbens materiel og litteratur skal registreres på særskilte lister
 
Ændres til:
 
Alt klubbens materiel og litteratur skal registreres.
 
Vedtaget med akklamation.
 
punkt 4.3 lyder:
 
4.3   Bestyrelsen kan uddelegere ansvar for vedligehold at materiel, bibliotek og evt. klubblad til andre klubmedlemmer. Personvalg oplyses ved generalforsamlingen.
 
"Personvalg" har aldrig været oplyst på GF og ønskes fjernet
 
ændres til:
4.3   Bestyrelsen kan uddelegere ansvar for vedligehold at materiel, bibliotek og evt. klubblad til øvrige klubmedlemmer.
 
Vedtaget med akklamation.
 
 
 §5 Kontingent
 
punkt 5.1  lyder:
5.1   Gebyrer og kontingent samt betalingsterminer fastsættes på den årlige generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.
 
"Gebyrer" benyttes ikke i NMJK og ønskes fjernet
 
ændres til:
5.1   Kontingent samt betalingsterminer fastsættes på den årlige generalforsamling.
 
Vedtaget med akklamation.
 
§8   Generalforsamling
 
dagsorden pkt. 6 lyder:
6: Fastsættelse af kontingent og gebyrer.*
 
"Gebyrer" benyttes ikke i NMJK og ønskes fjernet
 
ændres til:
                      6 : Fastsættelse af kontingent*
 
Vedtaget med akklamation.